รหัสวิชา รายละเอียด
 
  EC103
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 3 หน่วย
(General Economic)
หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นการศึกษาพื้นฐานเศรษฐศาสตร์จุลภาค บทที่ 1 – 4 เขียนโดยรองศาสตราจารย์สุกัญญา ตันธนวัฒน์ บทที่ 5 – 8 เขียนโดย รองศาสตราจารย์อสัมภินพงศ์ ฉัตราคม ส่วนที่ 2 เป็นการศึกษาพื้นฐานเศรษฐศาสตร์มหภาค บทที่ 9 – 11 เขียนโดยรองศาสตราจารย์วรณี จิเจริญ บทที่ 12 – 14 เขียนโดยรองศาสตราจารย์อติ ไทยานันท์
  EC103
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 3 หน่วย
(General Economic)
หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นการศึกษาพื้นฐานเศรษฐศาสตร์จุลภาค บทที่ 1 – 4 เขียนโดยรองศาสตราจารย์สุกัญญา ตันธนวัฒน์ บทที่ 5 – 8 เขียนโดย รองศาสตราจารย์อสัมภินพงศ์ ฉัตราคม ส่วนที่ 2 เป็นการศึกษาพื้นฐานเศรษฐศาสตร์มหภาค บทที่ 9 – 11 เขียนโดยรองศาสตราจารย์วรณี จิเจริญ บทที่ 12 – 14 เขียนโดยรองศาสตราจารย์อติ ไทยานันท์
  EC111
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 3 หน่วย
(Microeconomics 1)
เนื้อหาสาระของวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาคโดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนที่หนึ่งเกี่ยวกับบทบาทของหน่วยครัวเรือนในฐานะผู้บริโภค เจ้าของปัจจัยการผลิต จะ ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่น พฤติกรรมผู้บริโภค และการเสนอขายปัจจัยการ ผลิต ส่วนที่สองเกี่ยวกับบทบาทของหน่วยธุรกิจ ในฐานะของผู้รวบรวมปัจจัยการผลิตต่างๆ นำมา ผลิตสินค้าและ ศึกษาเกี่ยวกับ ทฤษฎีการผลิต ต้นทุน รายรับ กำไร และตลาดแข่งขันสมบูรณ์ แข่งขันไม่สมบูรณ์ เป็นต้น
  EC111
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 3 หน่วย
(Microeconomics 1)
เนื้อหาสาระของวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาคโดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนที่หนึ่งเกี่ยวกับบทบาทของหน่วยครัวเรือนในฐานะผู้บริโภค เจ้าของปัจจัยการผลิต จะ ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่น พฤติกรรมผู้บริโภค และการเสนอขายปัจจัยการ ผลิต ส่วนที่สองเกี่ยวกับบทบาทของหน่วยธุรกิจ ในฐานะของผู้รวบรวมปัจจัยการผลิตต่างๆ นำมา ผลิตสินค้าและ ศึกษาเกี่ยวกับ ทฤษฎีการผลิต ต้นทุน รายรับ กำไร และตลาดแข่งขันสมบูรณ์ แข่งขันไม่สมบูรณ์ เป็นต้น
  EC111(H)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 3 หน่วย
(MICROECONOMICS1)
  EC111(H)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 3 หน่วย
(MICROECONOMICS1)
  EC111(S)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์จุลภาค1 3 หน่วย
(Microeconomics1)
-
  EC111(S)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์จุลภาค1 3 หน่วย
(Microeconomics1)
-
  EC112
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3 หน่วย
(Macroeconomics 1)
ศึกษาถึงรายได้ส่วนบุคคลกับรายได้ประชาชาติ การบริโภค การออก การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความเจริญทางเศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศ ระบบการเงินและธนาคาร การให้สินเชื่อ เงินเฟ้อและเงินฝืด การคลัง นโยบายการเงิน ระบบเศรษฐกิจ หนี้สาธารณะ การมีงานทำและการว่าง การทำงานเต็มอัตรา
  EC112
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3 หน่วย
(Macroeconomics 1)
ศึกษาถึงรายได้ส่วนบุคคลกับรายได้ประชาชาติ การบริโภค การออก การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความเจริญทางเศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศ ระบบการเงินและธนาคาร การให้สินเชื่อ เงินเฟ้อและเงินฝืด การคลัง นโยบายการเงิน ระบบเศรษฐกิจ หนี้สาธารณะ การมีงานทำและการว่าง การทำงานเต็มอัตรา
  EC112(48101)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์มหภาค1 3 หน่วย
(MACROECONOMICS 1)
-
  EC112(48101)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์มหภาค1 3 หน่วย
(MACROECONOMICS 1)
-
  EC112(H)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์มหภาค1 - หน่วย
(Macroeconomics1)
-
  EC112(H)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์มหภาค1 - หน่วย
(Macroeconomics1)
-
  EC211
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 3 หน่วย
(Microeconomics 2)
ศึกษาโดยละเอียดในทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค วิเคราะห์แบบนับหน่วย (Cardinal Approach) และวิเคราะห์แบบเรียงลำดับ (Ordinal Approach) หลักดีมานด์และซัพพลาย ทฤษฎีการผลิต หลักการผสมปัจจัยการผลิดที่เสียต้นทุนต่ำที่สุด หลักการเลือกผลผลิตร่วม (Joint Product) ทฤษฎีต้นทุน ลักษณะโรงสร้างของตลาดประเภทต่าง ๆ การตั้งราคาและเงื่อนไขในตลาดต่าง ๆ หลักการซื้อปัจจัยในตลาดปัจจัย รวมทั้งด้านวิภาคกรรม (Distribution)
  EC211
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 3 หน่วย
(Microeconomics 2)
ศึกษาโดยละเอียดในทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค วิเคราะห์แบบนับหน่วย (Cardinal Approach) และวิเคราะห์แบบเรียงลำดับ (Ordinal Approach) หลักดีมานด์และซัพพลาย ทฤษฎีการผลิต หลักการผสมปัจจัยการผลิดที่เสียต้นทุนต่ำที่สุด หลักการเลือกผลผลิตร่วม (Joint Product) ทฤษฎีต้นทุน ลักษณะโรงสร้างของตลาดประเภทต่าง ๆ การตั้งราคาและเงื่อนไขในตลาดต่าง ๆ หลักการซื้อปัจจัยในตลาดปัจจัย รวมทั้งด้านวิภาคกรรม (Distribution)
  EC213
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ 3 หน่วย
(Economic History)
ศึกษาในแง่ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสถาบันทางเศรษฐกิจตั้งแต่ยุโรปสมัยกลาง การเปลี่ยนแปลงจากระบบฟิวดัลมาเป็นระบบนายทุนในยุโรป เหตุที่เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและการปฏิวัติอุตสาหกรรมในอังกฤษและยุโรปในศตวรรษที่ 18 และ 19 การพัฒนาทางการเกษตรอุตสาหกรรม การค้า และการขนส่งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป รัศเซีย และญี่ปุ่น
  EC213
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ 3 หน่วย
(Economic History)
ศึกษาในแง่ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสถาบันทางเศรษฐกิจตั้งแต่ยุโรปสมัยกลาง การเปลี่ยนแปลงจากระบบฟิวดัลมาเป็นระบบนายทุนในยุโรป เหตุที่เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและการปฏิวัติอุตสาหกรรมในอังกฤษและยุโรปในศตวรรษที่ 18 และ 19 การพัฒนาทางการเกษตรอุตสาหกรรม การค้า และการขนส่งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป รัศเซีย และญี่ปุ่น
  EC213(48066)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ 3 หน่วย
(Economic History)
-
  EC213(48066)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ 3 หน่วย
(Economic History)
-
  EC214
อ่านกันเถอะ...
ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ 3 หน่วย
(History of Economic Thought)
ศึกษาแนวความคิดของนักปราชญ์ทางเศรษฐศาสตร์สมัยโบราณ สมัยพาณิชย์นิยม ฟิชิโอแครตส์ แนวคิดของสมิธ มัลธัส ริคาร์โด มาร์ค มาร์แชล เคนส์ ฯลฯ และพัฒนาการมาเป็นเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบัน
  EC214
อ่านกันเถอะ...
ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ 3 หน่วย
(History of Economic Thought)
ศึกษาแนวความคิดของนักปราชญ์ทางเศรษฐศาสตร์สมัยโบราณ สมัยพาณิชย์นิยม ฟิชิโอแครตส์ แนวคิดของสมิธ มัลธัส ริคาร์โด มาร์ค มาร์แชล เคนส์ ฯลฯ และพัฒนาการมาเป็นเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบัน
  EC214(51)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติลัทธิเศรษฐกิจก่อนบุคคลาสสิกส์ 3 หน่วย
(Pre-Classical History of Economics Thoughts)
  EC214(51)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติลัทธิเศรษฐกิจก่อนบุคคลาสสิกส์ 3 หน่วย
(Pre-Classical History of Economics Thoughts)
  EC214(H)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ - หน่วย
(Hand Book History of Economics Thought)
-
  EC214(H)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ - หน่วย
(Hand Book History of Economics Thought)
-
  EC215
อ่านกันเถอะ...
คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ 3 หน่วย
(Mathematics for Economists)
ศึกษาถึงความสามารถในการใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่ Matrix and Linear Algebra, Differential and Integral Calculus, Xaxima and Minima และ Introduction to Linear Programming ที่ใช้วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ทั้งด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาค และเศรษฐศาสตร์มหภาคพื้นฐาน
  EC215
อ่านกันเถอะ...
คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ 3 หน่วย
(Mathematics for Economists)
ศึกษาถึงความสามารถในการใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่ Matrix and Linear Algebra, Differential and Integral Calculus, Xaxima and Minima และ Introduction to Linear Programming ที่ใช้วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ทั้งด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาค และเศรษฐศาสตร์มหภาคพื้นฐาน
  EC216
อ่านกันเถอะ...
สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ 3 หน่วย
(Statistics for Economicsts)
ศึกษาถึงการประยุกต์เครื่องมือทางสถิติกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ โดยศึกษาถึงการวิเคราะห์สมการถดถอยเส้นตรงแบบธรรมดาและเชิงซ้อน การวิเคราะห์สมการถดถอยที่ไม่ใช่เส้นตรง การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ อนุกรมเวลา ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐมิติและเลขดัชนี
  EC216
อ่านกันเถอะ...
สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ 3 หน่วย
(Statistics for Economicsts)
ศึกษาถึงการประยุกต์เครื่องมือทางสถิติกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ โดยศึกษาถึงการวิเคราะห์สมการถดถอยเส้นตรงแบบธรรมดาและเชิงซ้อน การวิเคราะห์สมการถดถอยที่ไม่ใช่เส้นตรง การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ อนุกรมเวลา ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐมิติและเลขดัชนี
  EC217(50)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิศาสตร์ 3 หน่วย
(Natural Resource Economics and Geography)
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิศาสตร์
  EC217(50)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิศาสตร์ 3 หน่วย
(Natural Resource Economics and Geography)
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิศาสตร์
  EC299 (S)
อ่านกันเถอะ...
โครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทยในอนาคต - หน่วย
(-)
-
  EC299 (S)
อ่านกันเถอะ...
โครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทยในอนาคต - หน่วย
(-)
-
  EC300(48)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 1 3 หน่วย
(Human Resuuroe Eoonomics 1)
-
  EC300(48)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 1 3 หน่วย
(Human Resuuroe Eoonomics 1)
-
  EC300(51)
อ่านกันเถอะ...
เศรษญศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 1 3 หน่วย
(human resource economics 1)
ศึกษา เศรษญศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
  EC300(51)
อ่านกันเถอะ...
เศรษญศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 1 3 หน่วย
(human resource economics 1)
ศึกษา เศรษญศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
  EC302
อ่านกันเถอะ...
ค่าจ้างและทฤษฎีค่าจ้าง 3 หน่วย
(Wage and Wage Theories)
ศึกษาทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงสถาบันเกี่ยวกับทฤษีค่าจ้างและโครงสร้างค่าจ้าง หลักเบื้องต้นในการวิเคราะห์ภาคสนามเรื่องโครงสร้างค่าจ้างในตลาดแรงงานต่าง ๆ ศึกษาเฉพาะกรณีของประเทศไทย
  EC302
อ่านกันเถอะ...
ค่าจ้างและทฤษฎีค่าจ้าง 3 หน่วย
(Wage and Wage Theories)
ศึกษาทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงสถาบันเกี่ยวกับทฤษีค่าจ้างและโครงสร้างค่าจ้าง หลักเบื้องต้นในการวิเคราะห์ภาคสนามเรื่องโครงสร้างค่าจ้างในตลาดแรงงานต่าง ๆ ศึกษาเฉพาะกรณีของประเทศไทย
  EC303
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การคุ้มครองแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ 3 หน่วย
(Economics of Labor Protectionand Labor Relations)
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ การเจรจาต่อรอง และการคุ้มครองแรงงานตลอดจนวิเคราะห์กฎหมายแรงงานในเชิงเศรษฐศาสตร์ ศึกษากรณีเฉพาะของปัญหาการคุ้มครองแรงงานสตรีและแรงงานเด็ก รวมทั้งปัญหาของการแรงงานสัมพันธ์และการเจรจาต่อรองร่วมในประเทศไทย
  EC303
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การคุ้มครองแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ 3 หน่วย
(Economics of Labor Protectionand Labor Relations)
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ การเจรจาต่อรอง และการคุ้มครองแรงงานตลอดจนวิเคราะห์กฎหมายแรงงานในเชิงเศรษฐศาสตร์ ศึกษากรณีเฉพาะของปัญหาการคุ้มครองแรงงานสตรีและแรงงานเด็ก รวมทั้งปัญหาของการแรงงานสัมพันธ์และการเจรจาต่อรองร่วมในประเทศไทย
  EC303(51)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การคุ้มครองแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ 3 หน่วย
(economics of labor protection and labor relations)
ศึกษา ศึกษาวิวัฒนาการของระบบปรงงานสัมพันธ์และทั่วๆไป
  EC303(51)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การคุ้มครองแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ 3 หน่วย
(economics of labor protection and labor relations)
ศึกษา ศึกษาวิวัฒนาการของระบบปรงงานสัมพันธ์และทั่วๆไป
  EC305(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือการวิเคราะห์ตลาดแรงงาน - หน่วย
(Labor Market Analysis)
-
  EC305(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือการวิเคราะห์ตลาดแรงงาน - หน่วย
(Labor Market Analysis)
-
  EC305(S)
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์ตลาดแรงงาน - หน่วย
(Labor Market Analysis)
-
  EC305(S)
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์ตลาดแรงงาน - หน่วย
(Labor Market Analysis)
-
  EC311
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์จุลภาค3 3 หน่วย
(MICROECONOMICS3)
หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาคระดับกลาง ผู้ใช้ตำราเล่มนี้ควรมีความรู้ในเศรษฐศาสตร์จุลภาคพื้นฐานมาก่อน และควรมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์มาบ้างเพื่อได้เข้าใจในส่วนของทฤษฎีที่ใช้คณิตศาสตร์มาวิเคราะห์ โดยที่หนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มในรายละเอียดของเรื่องที่ได้วางพื้นฐานไว้แล้วในเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 และเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 เพื่อให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
  EC311
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์จุลภาค3 3 หน่วย
(MICROECONOMICS3)
หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาคระดับกลาง ผู้ใช้ตำราเล่มนี้ควรมีความรู้ในเศรษฐศาสตร์จุลภาคพื้นฐานมาก่อน และควรมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์มาบ้างเพื่อได้เข้าใจในส่วนของทฤษฎีที่ใช้คณิตศาสตร์มาวิเคราะห์ โดยที่หนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มในรายละเอียดของเรื่องที่ได้วางพื้นฐานไว้แล้วในเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 และเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 เพื่อให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
  EC312
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์มหภาค 3 3 หน่วย
(Macroeconomics 3)
ศึกษาวิเคราะห์ดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจอย่างสมบูรณ์ (A Complete Macroeconomics Equilibrium) เน้นส่วนประกอบของส่นผลผลิต (Product Sector) เงินตรา (Money Sector) และส่วนแรงงาน (Labor Sector) เน้นเศรษฐศาสตร์สำนักคลาสสิค สำนักเคนส์ เปรียบเทียบเคนส์และคลาสสิค ปรับปรุงตลอดทั้งแนวคิดแขนงสำนักต่าง ๆ เช่น ชิคาโก วิเคราะห์ความผันผวนของรายได้ประชาชาติ ภาวะเงินเฟ้อ สาเหตุด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจทั้งระบบ เน้นนโยบายเครื่องมือแก้ไข เน้นโดยละเอียดถึงความจำเริญทางเศรษฐกิจและการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Stabilization)
  EC312
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์มหภาค 3 3 หน่วย
(Macroeconomics 3)
ศึกษาวิเคราะห์ดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจอย่างสมบูรณ์ (A Complete Macroeconomics Equilibrium) เน้นส่วนประกอบของส่นผลผลิต (Product Sector) เงินตรา (Money Sector) และส่วนแรงงาน (Labor Sector) เน้นเศรษฐศาสตร์สำนักคลาสสิค สำนักเคนส์ เปรียบเทียบเคนส์และคลาสสิค ปรับปรุงตลอดทั้งแนวคิดแขนงสำนักต่าง ๆ เช่น ชิคาโก วิเคราะห์ความผันผวนของรายได้ประชาชาติ ภาวะเงินเฟ้อ สาเหตุด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจทั้งระบบ เน้นนโยบายเครื่องมือแก้ไข เน้นโดยละเอียดถึงความจำเริญทางเศรษฐกิจและการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Stabilization)
  EC314
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีเงินเฟ้อ 3 หน่วย
(Theory of Inflation)
PR : EC 211 , EC 212 ศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ยวกับเงินเฟ้อ โดยนำเอาเครื่องมือทางด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาคมาใช้อธิบาย เนื้อหาที่สำคัญของวิชาน้ะเน้นศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเงินเฟ้อและอัตราดอกบี้ย สมการปริมาณเงิน การวิเคราะห์เส้นฟิลิปส์การวิเคราะห์เงินเฟ้อด้านอุปสงค์ แบบจำลองเงินเฟ้อ ว่าด้วยการบวกกำไรในราคาสินค้า (Mark-up inflation Model) แบบจำลองเงินเฟ้อว่าด้วยการคาดคะเน (Expectational Model)แบบจำลองเงินเฟ้อว่าด้วยผู้นำด้านค่าจ้าง (Wage Leadership Model) แบบจำลองเงินเฟ้อของนักเศรษฐศาสตร์การเงิน (Monetarist Model) แบบจำลองเงินเฟ้อด้านโครงสร้าง (Structural Model) และนโยบายลดภาวะเงินเฟ้อ
  EC314
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีเงินเฟ้อ 3 หน่วย
(Theory of Inflation)
PR : EC 211 , EC 212 ศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ยวกับเงินเฟ้อ โดยนำเอาเครื่องมือทางด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาคมาใช้อธิบาย เนื้อหาที่สำคัญของวิชาน้ะเน้นศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเงินเฟ้อและอัตราดอกบี้ย สมการปริมาณเงิน การวิเคราะห์เส้นฟิลิปส์การวิเคราะห์เงินเฟ้อด้านอุปสงค์ แบบจำลองเงินเฟ้อ ว่าด้วยการบวกกำไรในราคาสินค้า (Mark-up inflation Model) แบบจำลองเงินเฟ้อว่าด้วยการคาดคะเน (Expectational Model)แบบจำลองเงินเฟ้อว่าด้วยผู้นำด้านค่าจ้าง (Wage Leadership Model) แบบจำลองเงินเฟ้อของนักเศรษฐศาสตร์การเงิน (Monetarist Model) แบบจำลองเงินเฟ้อด้านโครงสร้าง (Structural Model) และนโยบายลดภาวะเงินเฟ้อ
  EC320
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 3 หน่วย
(Industrial Economics)
  EC320
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 3 หน่วย
(Industrial Economics)
  EC321
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3 หน่วย
(Business Economics)
ศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การจัดการ ความหมายและหลักการตัดสินใจในการลงทุนการเสี่ยวภัย และความไม่แน่นอน ใช้ทฤษฎีวิเคราะห์ การคาดคะเนต้อนทุน ปริมาณการผลิต อุปสงค์ต่อผลผลิต การกำหนดราคาการโฆษณา กำไร
  EC321
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3 หน่วย
(Business Economics)
ศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การจัดการ ความหมายและหลักการตัดสินใจในการลงทุนการเสี่ยวภัย และความไม่แน่นอน ใช้ทฤษฎีวิเคราะห์ การคาดคะเนต้อนทุน ปริมาณการผลิต อุปสงค์ต่อผลผลิต การกำหนดราคาการโฆษณา กำไร
  EC323
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยเทคโนโลยี 3 หน่วย
(Economics of Technology)
เปรียบเทียบแนวความคิดทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจวิศวกรรมศาสตร์และธุรกิจ ทบทวนทฤษฎีเกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดทำ และผลของการ ประดิษฐ์คิดทำที่มีต่อองค์การธุรกิจแต่ละแห่ง และต่อเศรษฐกิจทั้งหมด วิเคราะห์ปัญหาพิเศษเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี ในประเทศกำลังพัฒนา
  EC323
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยเทคโนโลยี 3 หน่วย
(Economics of Technology)
เปรียบเทียบแนวความคิดทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจวิศวกรรมศาสตร์และธุรกิจ ทบทวนทฤษฎีเกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดทำ และผลของการ ประดิษฐ์คิดทำที่มีต่อองค์การธุรกิจแต่ละแห่ง และต่อเศรษฐกิจทั้งหมด วิเคราะห์ปัญหาพิเศษเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี ในประเทศกำลังพัฒนา
  EC323(48)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยเทคโนโลยี 3 หน่วย
(ECONOMICS OF TECHNOLOGY )
-
  EC323(48)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยเทคโนโลยี 3 หน่วย
(ECONOMICS OF TECHNOLOGY )
-
  EC324
อ่านกันเถอะ...
อุตสาหกรรมสัมพันธ์ 3 หน่วย
(Industrial Relations)
ศึกษาถึงพฤติกรรมและความสัมพันธ์ทางสังคมในลักษณะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกิจการอุตสาหกรรมโดยเสนอแนวทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การบริหารและพัฒนาการทางสังคมที่เกี่ยวข้อง และการประยุกต์มาใช้การผลิต การบริหารการใช้แรงงานในอุตสาหกรรมอธิบายถึงวัตถุประสงค์ บทบาท และกลไกการทำงานของนายจ้าง แรงงานและรัฐบาลรวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่กำหนดรูปแบบขอบเขตของกฎเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติด้านแรงงานสัมพันธ์ในอุตสาหกรรม
  EC324
อ่านกันเถอะ...
อุตสาหกรรมสัมพันธ์ 3 หน่วย
(Industrial Relations)
ศึกษาถึงพฤติกรรมและความสัมพันธ์ทางสังคมในลักษณะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกิจการอุตสาหกรรมโดยเสนอแนวทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การบริหารและพัฒนาการทางสังคมที่เกี่ยวข้อง และการประยุกต์มาใช้การผลิต การบริหารการใช้แรงงานในอุตสาหกรรมอธิบายถึงวัตถุประสงค์ บทบาท และกลไกการทำงานของนายจ้าง แรงงานและรัฐบาลรวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่กำหนดรูปแบบขอบเขตของกฎเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติด้านแรงงานสัมพันธ์ในอุตสาหกรรม
  EC325
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์โครงสร้างและพฤติกรรมของอุตสาหกรรม 1 3 หน่วย
(Economics of Industrial Structure & Performance 1)
ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาของอุตสาหกรรมในด้านโครงสร้างและพฤติกรรม โดยเน้นในเรื่องการรวมธุรกิจ การรวบรวมธุรกิจ การกระจายการลงทุน การวิเคราะห์ข้อมูล การวัดและการประเมินผล บทบาทของรัฐบาลที่มีต่ออุตสาหกรรม
  EC325
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์โครงสร้างและพฤติกรรมของอุตสาหกรรม 1 3 หน่วย
(Economics of Industrial Structure & Performance 1)
ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาของอุตสาหกรรมในด้านโครงสร้างและพฤติกรรม โดยเน้นในเรื่องการรวมธุรกิจ การรวบรวมธุรกิจ การกระจายการลงทุน การวิเคราะห์ข้อมูล การวัดและการประเมินผล บทบาทของรัฐบาลที่มีต่ออุตสาหกรรม
  EC326(48)
อ่านกันเถอะ...
นโยบายอุตสาหกรรม 3 หน่วย
(INDUSTRIAL POLTCY)
-
  EC326(48)
อ่านกันเถอะ...
นโยบายอุตสาหกรรม 3 หน่วย
(INDUSTRIAL POLTCY)
-
  EC331
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร 3 หน่วย
(Economics of Money and Banking)
ศึกษาตัวแปรทางการเงิน ระบบการเงิน ตลาดและสถาบันทางการเงิน เครื่องมือทางการเงิน การดำเนินการและบทบาทของธนาคารพาณิชย์ ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่มีต่อปริมาณเงินและการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งความรู้พทื้นฐานของทฤษฎีและนโยบายทางการเงิน
  EC331
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร 3 หน่วย
(Economics of Money and Banking)
ศึกษาตัวแปรทางการเงิน ระบบการเงิน ตลาดและสถาบันทางการเงิน เครื่องมือทางการเงิน การดำเนินการและบทบาทของธนาคารพาณิชย์ ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่มีต่อปริมาณเงินและการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งความรู้พทื้นฐานของทฤษฎีและนโยบายทางการเงิน
  EC332
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การเงิน 1 3 หน่วย
(Monetary Economics 1)
ศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีที่เกี่ยวกับความหมาย และการกำหนดขึ้นของปริมาณเงินอัตราดอกเบี้ย โครงสร้างของอัตราดอกเบี้ยและราคาซื้อขายของหลักทรัพย์ทางการเงินทฤษฎีอุปสงค์ทางการเงินในแนวคิดต่าง ๆ ทฤษฎีอุปทานของเงินโดยฐานของเงินสำรองและฐานของเงิน แนวคิดของปริมาณเงินที่เป็นตัวแปรที่ถูกกำหนดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน เงื่อนไปและขบวนการปรับตัวของระบบเศรษฐกิจต่อการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ
  EC332
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การเงิน 1 3 หน่วย
(Monetary Economics 1)
ศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีที่เกี่ยวกับความหมาย และการกำหนดขึ้นของปริมาณเงินอัตราดอกเบี้ย โครงสร้างของอัตราดอกเบี้ยและราคาซื้อขายของหลักทรัพย์ทางการเงินทฤษฎีอุปสงค์ทางการเงินในแนวคิดต่าง ๆ ทฤษฎีอุปทานของเงินโดยฐานของเงินสำรองและฐานของเงิน แนวคิดของปริมาณเงินที่เป็นตัวแปรที่ถูกกำหนดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน เงื่อนไปและขบวนการปรับตัวของระบบเศรษฐกิจต่อการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ
  EC341(48)
อ่านกันเถอะ...
การคลังรัฐบาล 3 หน่วย
(Public Finance)
-
  EC341(48)
อ่านกันเถอะ...
การคลังรัฐบาล 3 หน่วย
(Public Finance)
-
  EC342
อ่านกันเถอะ...
หลักการภาษีอากร 3 หน่วย
(Principles of Taxation)
ศึกษาโครงสร้างทั่วไปทางภาษีอากร ฐานภาษี อัตรภาษี ระบบภาษีอากร หลักการจัดเก็บภาระและผลกระทบของภาษีอากรระบบและวิธีการจัดเก็บภาษีอากรประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ภาษีเงินได้ ภาษีทรัพย์สิน ภาษีมรดก ภาษีการค้า ภาษีสรรพสามิตร ภาษีศุลการกร และภาษีอื่น ๆ และการศึกษาจะเน้นการบรรยายเชิงเส้น(Graph)
  EC342
อ่านกันเถอะ...
หลักการภาษีอากร 3 หน่วย
(Principles of Taxation)
ศึกษาโครงสร้างทั่วไปทางภาษีอากร ฐานภาษี อัตรภาษี ระบบภาษีอากร หลักการจัดเก็บภาระและผลกระทบของภาษีอากรระบบและวิธีการจัดเก็บภาษีอากรประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ภาษีเงินได้ ภาษีทรัพย์สิน ภาษีมรดก ภาษีการค้า ภาษีสรรพสามิตร ภาษีศุลการกร และภาษีอื่น ๆ และการศึกษาจะเน้นการบรรยายเชิงเส้น(Graph)
  EC343
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การภาษีอากรไทย 3 หน่วย
(The Economics of Thai Taxation)
PR : EC 111 , EC 112 ศึกษาโครงสร้างภาษีอากรของไทย ระบบและวิธีการจัดเก็บภาษีเงินได้ ภาษีการค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม อากรแสตมป์ ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลการกร ภาษียานยนต์ ภาษีการพนัน และภาษีอากรของราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตลอดจนแนวทางแก้ไขปรับปรุงระบบและวิธีการจัดเก็บภาษีอากรของไทย
  EC343
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การภาษีอากรไทย 3 หน่วย
(The Economics of Thai Taxation)
PR : EC 111 , EC 112 ศึกษาโครงสร้างภาษีอากรของไทย ระบบและวิธีการจัดเก็บภาษีเงินได้ ภาษีการค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม อากรแสตมป์ ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลการกร ภาษียานยนต์ ภาษีการพนัน และภาษีอากรของราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตลอดจนแนวทางแก้ไขปรับปรุงระบบและวิธีการจัดเก็บภาษีอากรของไทย
  EC343(43)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ภาษีอาการไทย - หน่วย
(THE ECONOMICS OF THAI TAXATION)
-
  EC343(43)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ภาษีอาการไทย - หน่วย
(THE ECONOMICS OF THAI TAXATION)
-
  EC343(H)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ภาษีอากรไทย - หน่วย
(The Economics of Thai Taxation)
-
  EC343(H)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ภาษีอากรไทย - หน่วย
(The Economics of Thai Taxation)
-
  EC344
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีการผลิตและการตั้งราคาสินค้าสาธารณะ 3 หน่วย
(Pricing and Producing Theory of Public Goods)
ศึกษาลักษณะของสินค้าสาธารณะ สินค้ากึ่งสาธารณะ และสินค้าเอกชน ทฤษฎีการผลิตและการตั้งราคาสินค้าสาธารณะ ผลกระทบของสินค้าสาธารณะที่ก่อให้เกิดการประหยัดทางสังคม (external economy)และที่ก่อให้เกิดต้นทุนทางสังคม (external diseconomy) การใช้เครื่องมือทางการคลัง เพื่อควบคุมผลกระทบภายนอกที่เกิดขึ้น
  EC344
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีการผลิตและการตั้งราคาสินค้าสาธารณะ 3 หน่วย
(Pricing and Producing Theory of Public Goods)
ศึกษาลักษณะของสินค้าสาธารณะ สินค้ากึ่งสาธารณะ และสินค้าเอกชน ทฤษฎีการผลิตและการตั้งราคาสินค้าสาธารณะ ผลกระทบของสินค้าสาธารณะที่ก่อให้เกิดการประหยัดทางสังคม (external economy)และที่ก่อให้เกิดต้นทุนทางสังคม (external diseconomy) การใช้เครื่องมือทางการคลัง เพื่อควบคุมผลกระทบภายนอกที่เกิดขึ้น
  EC344(51)
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีการผลิตและการตั้งราคาสินค้าสาธารณะ 3 หน่วย
(Pricing & Producing Theory of Public Goods)
  EC344(51)
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีการผลิตและการตั้งราคาสินค้าสาธารณะ 3 หน่วย
(Pricing & Producing Theory of Public Goods)
  EC353
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีการเงินระหว่างประเทศ 3 หน่วย
(International Monetary Theories)
  EC353
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีการเงินระหว่างประเทศ 3 หน่วย
(International Monetary Theories)
  EC358
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยดุลการชำระเงิน 3 หน่วย
(The Economics of Balance of Payments)
PR : EC 212 and EC 351 ศึกษาองค์ประกอบของดุลการชำระเงิน การเกินดุลหรือการขาดดุล การวิเคราะห์ดุลการชำระเงินตามทฤษฎีคลาสสิคและทฤษฎีสมัยใหม่ การใช้นโยบายการเงินและการคลัง นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนและนโยบายการค้าในการปรับดุลการชำระเงิน ลักษณะของทุนสำรองระหว่างประเทศ สาเหตุและปัญหาดุลการชำระเงินของประเทศไทย
  EC358
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยดุลการชำระเงิน 3 หน่วย
(The Economics of Balance of Payments)
PR : EC 212 and EC 351 ศึกษาองค์ประกอบของดุลการชำระเงิน การเกินดุลหรือการขาดดุล การวิเคราะห์ดุลการชำระเงินตามทฤษฎีคลาสสิคและทฤษฎีสมัยใหม่ การใช้นโยบายการเงินและการคลัง นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนและนโยบายการค้าในการปรับดุลการชำระเงิน ลักษณะของทุนสำรองระหว่างประเทศ สาเหตุและปัญหาดุลการชำระเงินของประเทศไทย
  EC358(48)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยดุลการชำระเงิน 3 หน่วย
(The Economics of Balance of Payments)
-
  EC358(48)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยดุลการชำระเงิน 3 หน่วย
(The Economics of Balance of Payments)
-
  EC359
อ่านกันเถอะ...
การค้าระหว่างประเทศของระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม - หน่วย
(International Trade of Socialist Economy )
-
  EC359
อ่านกันเถอะ...
การค้าระหว่างประเทศของระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม - หน่วย
(International Trade of Socialist Economy )
-
  EC362
อ่านกันเถอะ...
การพัฒนาเศรษฐกิจเบื้องต้น 3 หน่วย
(Principles of Economic Development)
ศึกษาความหมายของการพัฒฯและการเจริญเติบโต สาเหตุของความด้อยพัฒนาและผลกระทบที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ ตัวแบบในการพัฒนาและการเจริญเติบโตของนักเศรษฐศาสตร์สำนักต่าง ๆ นโยบายและกลยุทธการพัฒนาเศรษฐกิจ การวางแผนเศรษฐกิจไทย
  EC362
อ่านกันเถอะ...
การพัฒนาเศรษฐกิจเบื้องต้น 3 หน่วย
(Principles of Economic Development)
ศึกษาความหมายของการพัฒฯและการเจริญเติบโต สาเหตุของความด้อยพัฒนาและผลกระทบที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ ตัวแบบในการพัฒนาและการเจริญเติบโตของนักเศรษฐศาสตร์สำนักต่าง ๆ นโยบายและกลยุทธการพัฒนาเศรษฐกิจ การวางแผนเศรษฐกิจไทย
  EC363
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์เมือง 3 หน่วย
(Urban Economics)
ศึกษาถึงสาเหตุที่มีการรวมตัวกันของกิจกรรมทางเศรษฐกิจขึ้นมาเป็นเมือง วิเคราะห์ถึงผลประโยชน์และต้นทุนของการรวมตัวกันนี้ โดยพิจารณาถึงปัจจัยการเลือกตั้ง การใช้ที่ดิน ราคาที่ดิน ทฤษฎีที่ตั้งของเมือง การกำหนดเขต (Zoning) สิ่งแวดล้อม ในเมืองการขนส่งในเมือง และนโยบายที่ควรเป็นต่อไปในอนคต ซึ่งรวมไปถึงการกำหนดขนาดที่เหมาะสมของเมืองด้วย
  EC363
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์เมือง 3 หน่วย
(Urban Economics)
ศึกษาถึงสาเหตุที่มีการรวมตัวกันของกิจกรรมทางเศรษฐกิจขึ้นมาเป็นเมือง วิเคราะห์ถึงผลประโยชน์และต้นทุนของการรวมตัวกันนี้ โดยพิจารณาถึงปัจจัยการเลือกตั้ง การใช้ที่ดิน ราคาที่ดิน ทฤษฎีที่ตั้งของเมือง การกำหนดเขต (Zoning) สิ่งแวดล้อม ในเมืองการขนส่งในเมือง และนโยบายที่ควรเป็นต่อไปในอนคต ซึ่งรวมไปถึงการกำหนดขนาดที่เหมาะสมของเมืองด้วย
  EC363(s)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การเมือง 3 หน่วย
(URBAN ECONOMICS)
ทฤษฎีการเมือง
  EC363(s)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การเมือง 3 หน่วย
(URBAN ECONOMICS)
ทฤษฎีการเมือง
  EC364
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ภูมิภาค 3 หน่วย
(Regional Economics)
ศึกษาถึงความหมาย ทฤษฎี นโยบาย และการวางแผน เพื่อพัฒนาภูมิภาค รวมทั้งทฤษฎีเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐาน ทฤษฎีการใช้ที่ดิน และการวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการขยายตัวของชุมชน อาทิเช่น การขาดแคลนที่อยู่อาศัย ความยากจน สิ่งแวดล้อมและการคมนาคมเป็นต้น
  EC364
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ภูมิภาค 3 หน่วย
(Regional Economics)
ศึกษาถึงความหมาย ทฤษฎี นโยบาย และการวางแผน เพื่อพัฒนาภูมิภาค รวมทั้งทฤษฎีเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐาน ทฤษฎีการใช้ที่ดิน และการวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการขยายตัวของชุมชน อาทิเช่น การขาดแคลนที่อยู่อาศัย ความยากจน สิ่งแวดล้อมและการคมนาคมเป็นต้น
  EC364(51)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ภูมิภาค 3 หน่วย
(REGIONAL ECONOMICS)
  EC364(51)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ภูมิภาค 3 หน่วย
(REGIONAL ECONOMICS)
  EC365
อ่านกันเถอะ...
รายได้ประชาชาติและบัญชีสังคม 3 หน่วย
(National Income and Social Accounts)
ความหมายและการสำรวจรายได้ประชาชาติ รายการต่าง ๆ ในบัญีประชาชาติ การคำนวณรายได้ประชาชาติ สูตรต่าง ๆ ที่ใช้ในการคำนวณ
  EC365
อ่านกันเถอะ...
รายได้ประชาชาติและบัญชีสังคม 3 หน่วย
(National Income and Social Accounts)
ความหมายและการสำรวจรายได้ประชาชาติ รายการต่าง ๆ ในบัญีประชาชาติ การคำนวณรายได้ประชาชาติ สูตรต่าง ๆ ที่ใช้ในการคำนวณ
  EC366
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การขนส่ง 3 หน่วย
(Economics of Transportation)
ศึกษาการพัฒนาการขนส่งเพื่อช่วยในการลดต้นทุนการผลิตและการตลาด ทฤษฎีการกำหนดราคาและการขนส่ง ผลเชื่อมโยงของการขนส่งต่อระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีเกี่ยวกับสถานที่ตั้งของอุตสาหกรรม ศึกษาวิเคราะห์สภาพทางเศรษฐกิจของการขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศในประเทศไทย
  EC366
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การขนส่ง 3 หน่วย
(Economics of Transportation)
ศึกษาการพัฒนาการขนส่งเพื่อช่วยในการลดต้นทุนการผลิตและการตลาด ทฤษฎีการกำหนดราคาและการขนส่ง ผลเชื่อมโยงของการขนส่งต่อระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีเกี่ยวกับสถานที่ตั้งของอุตสาหกรรม ศึกษาวิเคราะห์สภาพทางเศรษฐกิจของการขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศในประเทศไทย
  EC367
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์โครงการพัฒนา 3 หน่วย
(Devlopment Projects Analysis)
ศึกษาถึงความหมายและความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอันจำกัดให้มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการวางแผนโครงการพัฒนา การหลักในการวางแผนโครงการและวงจรโครงการหลักหรือเทคนิคในการวิเคราะห์โครงการโดยทั่วไป วิเคราะห์และประเมินค่าโครงการโดยหลักต้นทุน - ผลประโยชน์ (Cost - Benefit Analysis)การวิเคราะห์ต้นทุน - ประสิทธิผล (Cost - Effictiveness Analysis) การวิเคราะห์โครงการในกรณีที่มีความไม่แน่นอน และกรณีตัวอย่างของการวิเคราะห์โครงการ
  EC367
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์โครงการพัฒนา 3 หน่วย
(Devlopment Projects Analysis)
ศึกษาถึงความหมายและความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอันจำกัดให้มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการวางแผนโครงการพัฒนา การหลักในการวางแผนโครงการและวงจรโครงการหลักหรือเทคนิคในการวิเคราะห์โครงการโดยทั่วไป วิเคราะห์และประเมินค่าโครงการโดยหลักต้นทุน - ผลประโยชน์ (Cost - Benefit Analysis)การวิเคราะห์ต้นทุน - ประสิทธิผล (Cost - Effictiveness Analysis) การวิเคราะห์โครงการในกรณีที่มีความไม่แน่นอน และกรณีตัวอย่างของการวิเคราะห์โครงการ
  EC367(H)
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์โครงการพัฒนา - หน่วย
(Development Project Analysis)
-
  EC367(H)
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์โครงการพัฒนา - หน่วย
(Development Project Analysis)
-
  EC368 (S)
อ่านกันเถอะ...
การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม - หน่วย
(Agricultural and industrial development)
-
  EC368 (S)
อ่านกันเถอะ...
การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม - หน่วย
(Agricultural and industrial development)
-
  EC371
อ่านกันเถอะ...
คณิตเศรษฐศาสตร์ 3 หน่วย
(Mathematical Economics)
ศึกษาเรื่องกำหนดการเชิงเส้น การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการผลิต ทฤษฎีการแข่งขันสมการเชิงอนุพันธ์ สมการผลต่างสืบเนื่อง และการประยุกต์ใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
  EC371
อ่านกันเถอะ...
คณิตเศรษฐศาสตร์ 3 หน่วย
(Mathematical Economics)
ศึกษาเรื่องกำหนดการเชิงเส้น การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการผลิต ทฤษฎีการแข่งขันสมการเชิงอนุพันธ์ สมการผลต่างสืบเนื่อง และการประยุกต์ใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
  EC376(48)
อ่านกันเถอะ...
หลัการวิจัยดำเนินงานทางเศรษฐศาสตร์ 1 3 หน่วย
(OPERATIONS RESEARCE METHODS IN ECONoMIC ANALSIS 1)
-
  EC376(48)
อ่านกันเถอะ...
หลัการวิจัยดำเนินงานทางเศรษฐศาสตร์ 1 3 หน่วย
(OPERATIONS RESEARCE METHODS IN ECONoMIC ANALSIS 1)
-
  EC376(EC475)
อ่านกันเถอะ...
หลักการวิจัยดำเนินงานทางเศรษฐศาสตร์ 1 3 หน่วย
(Oparations Research Methods in Economic Analysis I)
ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้วิธีการทางเชิงปริมาณเฉพาะแบบในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นเรื่องราวทางเศรษฐศาสตร์ โดยมีสาระสำคัญในเรื่อง ปัญหาการจัดสรรและการขนส่ง กำหนดการจำนวนเต็ม การจำลอง การประเมินวิเคราะห์โครงการและการควบคุมสินค้า คงคลัง
  EC376(EC475)
อ่านกันเถอะ...
หลักการวิจัยดำเนินงานทางเศรษฐศาสตร์ 1 3 หน่วย
(Oparations Research Methods in Economic Analysis I)
ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้วิธีการทางเชิงปริมาณเฉพาะแบบในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นเรื่องราวทางเศรษฐศาสตร์ โดยมีสาระสำคัญในเรื่อง ปัญหาการจัดสรรและการขนส่ง กำหนดการจำนวนเต็ม การจำลอง การประเมินวิเคราะห์โครงการและการควบคุมสินค้า คงคลัง
  EC382
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การผลิตทางเกษตร 3 หน่วย
(Economics of Agricultural Production)
เป็นการศึกษาขอบเขตปัญหา ลักษณะและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์การผลิตทางเกษตร ลัษณะของการทำฟาร์มในปัจจุบัน การจัดองค์การและวิธีปฏิบัติงานฟาร์ม การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการผลิตและผลผลิต ตลอดจนการตัดสินใจและการวางแผนการผลิตอย่างเหมาะสม
  EC382
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การผลิตทางเกษตร 3 หน่วย
(Economics of Agricultural Production)
เป็นการศึกษาขอบเขตปัญหา ลักษณะและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์การผลิตทางเกษตร ลัษณะของการทำฟาร์มในปัจจุบัน การจัดองค์การและวิธีปฏิบัติงานฟาร์ม การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการผลิตและผลผลิต ตลอดจนการตัดสินใจและการวางแผนการผลิตอย่างเหมาะสม
  EC382(50)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การผลิตทางเกษตร 3 หน่วย
(Economies of Agricultural Production)
  EC382(50)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การผลิตทางเกษตร 3 หน่วย
(Economies of Agricultural Production)
  EC384
อ่านกันเถอะ...
ราคาผลิตผลเกษตรและรายได้ 3 หน่วย
(Agricultural Price and Income)
ศึกษาถึงขอบเขต ลักษณะและความสำคัญของราคาผลิตผลเกษตร กลไกของราคา ราคาตลาด ความยืดหยุ่นทางด้านอุปสงค์และอุปทาน วัฏจักรของราคาผลผลิตเกษตร ราคาภายในและต่างประเทศของพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ การควบคุมราคาผลิตผลเกษตร การพยุงราคา การวัดรายได้ การรักษาระดับรายได้และแนวโน้มแห่งรายได้ของเกษตรกร รวมทั้งศึกษานโยบายขนส่งที่เกี่ยวกับราคาพืชเศรษฐกิจบางชนิดและรายได้ของเกษตรกร
  EC384
อ่านกันเถอะ...
ราคาผลิตผลเกษตรและรายได้ 3 หน่วย
(Agricultural Price and Income)
ศึกษาถึงขอบเขต ลักษณะและความสำคัญของราคาผลิตผลเกษตร กลไกของราคา ราคาตลาด ความยืดหยุ่นทางด้านอุปสงค์และอุปทาน วัฏจักรของราคาผลผลิตเกษตร ราคาภายในและต่างประเทศของพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ การควบคุมราคาผลิตผลเกษตร การพยุงราคา การวัดรายได้ การรักษาระดับรายได้และแนวโน้มแห่งรายได้ของเกษตรกร รวมทั้งศึกษานโยบายขนส่งที่เกี่ยวกับราคาพืชเศรษฐกิจบางชนิดและรายได้ของเกษตรกร
  EC384(S)
อ่านกันเถอะ...
ราคาผลิตผลเกษตรและรายได้ - หน่วย
(Agricultural Price and Income)
-
  EC384(S)
อ่านกันเถอะ...
ราคาผลิตผลเกษตรและรายได้ - หน่วย
(Agricultural Price and Income)
-
  EC385
อ่านกันเถอะ...
การตลาดเกษตร 3 หน่วย
(Agricultural Marketing)
ศึกษาความหมายของการตลาดเกษตร ขอบเขต ลักษณะและความสำคัญของการตลาดเกษตร ความเข้าใจหลักการตลาดและการบริโภคสินค้าเกษตร หน้าที่และบริการตลาด การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการตลาดเกี่ยวกับต้นทุนการตลาด ส่วนเหลื่อมการตลาด อำนาจตลาด อำนาจต่อรอง การวิเคราะห์ราคาและตลาดสินค้าเกษตร บทบาทของรัฐบาลในตลาดสินค้าเกษตร ตลาดซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร รวมทั้งการศึกษาภาคปฏิบัติ การศึกษาดูงานองค์กรหรือหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการตลาดผลิต ผลิตผลการเกษตรที่สำคัญ ๆ ในประเทศ
  EC385
อ่านกันเถอะ...
การตลาดเกษตร 3 หน่วย
(Agricultural Marketing)
ศึกษาความหมายของการตลาดเกษตร ขอบเขต ลักษณะและความสำคัญของการตลาดเกษตร ความเข้าใจหลักการตลาดและการบริโภคสินค้าเกษตร หน้าที่และบริการตลาด การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการตลาดเกี่ยวกับต้นทุนการตลาด ส่วนเหลื่อมการตลาด อำนาจตลาด อำนาจต่อรอง การวิเคราะห์ราคาและตลาดสินค้าเกษตร บทบาทของรัฐบาลในตลาดสินค้าเกษตร ตลาดซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร รวมทั้งการศึกษาภาคปฏิบัติ การศึกษาดูงานองค์กรหรือหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการตลาดผลิต ผลิตผลการเกษตรที่สำคัญ ๆ ในประเทศ
  EC387
อ่านกันเถอะ...
ธนกิจการเกษตร 3 หน่วย
(Agricultural Finance)
ความหมายของธนกิจการเกษตร ลักษณะ ขอบเขต และความสำคัญของธนกิจการเกษตร เกษตรการทำบัญชีฟาร์ม การวิเคราะห์การเงินและการลงทุน การจัดการเสี่ยงภัย การจัดเงินทุน และสินเชื่อการเกษตร การคิดดอกเบี้ย การชำระคืนเงินกู้ และการวิเคราะห์แหล่งหรือสถาบันให้กู้ยืมทางการเกษตร
  EC387
อ่านกันเถอะ...
ธนกิจการเกษตร 3 หน่วย
(Agricultural Finance)
ความหมายของธนกิจการเกษตร ลักษณะ ขอบเขต และความสำคัญของธนกิจการเกษตร เกษตรการทำบัญชีฟาร์ม การวิเคราะห์การเงินและการลงทุน การจัดการเสี่ยงภัย การจัดเงินทุน และสินเชื่อการเกษตร การคิดดอกเบี้ย การชำระคืนเงินกู้ และการวิเคราะห์แหล่งหรือสถาบันให้กู้ยืมทางการเกษตร
  EC388
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ที่ดิน 3 หน่วย
(Land Economics)
เพื่อให้นักศึกษาทราบถึง ความสำคัญของที่ดินโดยเฉพาะในทางด้านเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทานของที่ดิน ประชากรกับความต้องการที่ดิน หลักทางเศรษฐศาสตร์ที่นำมาประยุกต์ใช้กับที่ดิน กฎผลตอบแทนลดน้อยถอยลง ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของทรัพยากรที่ดิน ค่าเช่าที่ดินตามแนวความคิดของสำนักคลาสสิค การพัฒนาทรัพยากรที่ดิน การจำแนกและการใช้ที่ดิน การอนุรักษ์ทรัพยากรที่ดิน การปรับปรุงระบบการถือครองที่ดินและปัจจัย ทางด้านสถาบันที่มีผลกระทบต่อการใช้ที่ดิน
  EC388
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ที่ดิน 3 หน่วย
(Land Economics)
เพื่อให้นักศึกษาทราบถึง ความสำคัญของที่ดินโดยเฉพาะในทางด้านเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทานของที่ดิน ประชากรกับความต้องการที่ดิน หลักทางเศรษฐศาสตร์ที่นำมาประยุกต์ใช้กับที่ดิน กฎผลตอบแทนลดน้อยถอยลง ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของทรัพยากรที่ดิน ค่าเช่าที่ดินตามแนวความคิดของสำนักคลาสสิค การพัฒนาทรัพยากรที่ดิน การจำแนกและการใช้ที่ดิน การอนุรักษ์ทรัพยากรที่ดิน การปรับปรุงระบบการถือครองที่ดินและปัจจัย ทางด้านสถาบันที่มีผลกระทบต่อการใช้ที่ดิน
  EC391
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของไทย 3 หน่วย
(Thai Economic History)
ประวัติศษสตร์เศรษฐกิจของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน การติดต่อค้าขายกับยุโรปและต่างประเทศ
  EC391
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของไทย 3 หน่วย
(Thai Economic History)
ประวัติศษสตร์เศรษฐกิจของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน การติดต่อค้าขายกับยุโรปและต่างประเทศ
  EC391(48)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย 3 หน่วย
(Thai Economic History)
-
  EC391(48)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย 3 หน่วย
(Thai Economic History)
-
  EC392
อ่านกันเถอะ...
ประวัติการพัฒนาเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 หน่วย
(History of Economic Development of Sounth Asia)
ศึกษาถึงพื้นฐานทรัพยากรทางเศรษฐกิจของประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้การเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างเศรษฐกิจตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงนั้นหลักงจากที่ชาติตะวันตกแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาในเขต การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ลำดับขั้นของการพัฒนาในอนาคต
  EC392
อ่านกันเถอะ...
ประวัติการพัฒนาเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 หน่วย
(History of Economic Development of Sounth Asia)
ศึกษาถึงพื้นฐานทรัพยากรทางเศรษฐกิจของประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้การเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างเศรษฐกิจตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงนั้นหลักงจากที่ชาติตะวันตกแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาในเขต การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ลำดับขั้นของการพัฒนาในอนาคต
  EC392(S)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติการพัฒนาเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - หน่วย
(Economic Development of South East Asia)
-
  EC392(S)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติการพัฒนาเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - หน่วย
(Economic Development of South East Asia)
-
  EC393(S)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา - หน่วย
(American Economic History)
-
  EC393(S)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา - หน่วย
(American Economic History)
-
  EC394
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของสหภาพโซเวียต 3 หน่วย
(Russian Economic History)
PR : EC 213 ศึกษาพื้นฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการเกษตรและอุตสาหกรรมในช่วงก่อนการปฏิวัติเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ อุดมการณ์ทางเศรษฐกิจและคอมมิวนิสต์ การก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรม การจัดสรรทรัพยากร การบริหารและปัญหาแรงงานพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันทางด้านการพัฒนาเพื่อเป็นบทเรียนสำหรับประเทศด้อยพัฒนา
  EC394
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของสหภาพโซเวียต 3 หน่วย
(Russian Economic History)
PR : EC 213 ศึกษาพื้นฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการเกษตรและอุตสาหกรรมในช่วงก่อนการปฏิวัติเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ อุดมการณ์ทางเศรษฐกิจและคอมมิวนิสต์ การก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรม การจัดสรรทรัพยากร การบริหารและปัญหาแรงงานพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันทางด้านการพัฒนาเพื่อเป็นบทเรียนสำหรับประเทศด้อยพัฒนา
  EC395(H)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจญี่ปุ่น 3 หน่วย
(japanese economic history)
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจญี่ปุ่น
  EC395(H)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจญี่ปุ่น 3 หน่วย
(japanese economic history)
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจญี่ปุ่น
  EC396
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน 3 หน่วย
(Economic History of the People's Republic of Chaina)
PR : EC 213 ศึกษาถึงพื้นฐานทรัพยากรทางเกษตร การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ ตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิวัติปี 1949 แนวโน้มของการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในด้านการเกษตรอุตสาหกรรม การค้าเป็นต้น ตลอดจนนโยบายการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยและแนวโมของการพัฒนาในอนาคต
  EC396
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน 3 หน่วย
(Economic History of the People's Republic of Chaina)
PR : EC 213 ศึกษาถึงพื้นฐานทรัพยากรทางเกษตร การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ ตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิวัติปี 1949 แนวโน้มของการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในด้านการเกษตรอุตสาหกรรม การค้าเป็นต้น ตลอดจนนโยบายการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยและแนวโมของการพัฒนาในอนาคต
  EC396(47034)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน 3 หน่วย
(Econmic History of the peple's Republic of China)
-
  EC396(47034)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน 3 หน่วย
(Econmic History of the peple's Republic of China)
-
  EC396(S)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน - หน่วย
(Economic History of the People's Republic of China)
-
  EC396(S)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน - หน่วย
(Economic History of the People's Republic of China)
-
  EC397
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ 3 หน่วย
(History of Economic Development of the Newly Industrialized Countries)
ศึกษาถึงพื้นฐานทรัพยากรทางเศรษฐกิจ โครงสร้างเศรษฐกิจ กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ และวิเคราะห์เงื่อนไขที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของประเทศกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะการกีดกันสินค้าของประเทศในยุโรปและอเมริกา และแนวโน้มการพัฒนาของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในอนาคต
  EC397
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ 3 หน่วย
(History of Economic Development of the Newly Industrialized Countries)
ศึกษาถึงพื้นฐานทรัพยากรทางเศรษฐกิจ โครงสร้างเศรษฐกิจ กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ และวิเคราะห์เงื่อนไขที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของประเทศกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะการกีดกันสินค้าของประเทศในยุโรปและอเมริกา และแนวโน้มการพัฒนาของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในอนาคต
  EC398
อ่านกันเถอะ...
ประวัติการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศละตินอเมริกา 3 หน่วย
(Historyof Economic Development of the Latin American Countries)
ศึกษาถึงพื้นฐานทรัพยากรทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างเศรษฐกิจตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงนั้นหลังจากที่ชาติยุโรปแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาในเขต อุปสรรคและปัญหาในการดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจ ลำดับขั้นในการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละประเทศในกลุ่มโดยเปรียบเทียบ และแนวโน้มของการพัฒนาในอนาคต
  EC398
อ่านกันเถอะ...
ประวัติการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศละตินอเมริกา 3 หน่วย
(Historyof Economic Development of the Latin American Countries)
ศึกษาถึงพื้นฐานทรัพยากรทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างเศรษฐกิจตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงนั้นหลังจากที่ชาติยุโรปแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาในเขต อุปสรรคและปัญหาในการดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจ ลำดับขั้นในการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละประเทศในกลุ่มโดยเปรียบเทียบ และแนวโน้มของการพัฒนาในอนาคต
  EC398(48)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจละตินอเมริกา 3 หน่วย
(History of Economic Development of the Iatin America Countries)
-
  EC398(48)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจละตินอเมริกา 3 หน่วย
(History of Economic Development of the Iatin America Countries)
-
  EC398(51)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจละตินอเมริกา 3 หน่วย
(History of Economic Development of the Latin America Countries)
ศึกษา ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศละตินอเมริกา
  EC398(51)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจละตินอเมริกา 3 หน่วย
(History of Economic Development of the Latin America Countries)
ศึกษา ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศละตินอเมริกา
  EC403
อ่านกันเถอะ...
สหภาพแรงงาน 3 หน่วย
(Labor Unions)
ศึกษาปรัชญา วัตถุประสงค์ โครงสร้างและบทบาทของสหภาพแรงงาน เนื้อหาที่สำคัญประกอบด้วย ประเภทของสหภาพของแรงงานกับผลกระทบต่อระบบแรงงานสัมพันธ์ของแต่ละประเทศ การจัดสหภาพแรงงานในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ การจัดองค์ประกอบภายในของสหภาพแรงงาน การจัดตั้งและบริหารสมาพันธ์แรงงาน เปรียบเทียบประเด็นสำคัญต่าง ๆ ระหว่างสหภาพแรงงานของไทยกับของประเทศพัฒนาแล้ว
  EC403
อ่านกันเถอะ...
สหภาพแรงงาน 3 หน่วย
(Labor Unions)
ศึกษาปรัชญา วัตถุประสงค์ โครงสร้างและบทบาทของสหภาพแรงงาน เนื้อหาที่สำคัญประกอบด้วย ประเภทของสหภาพของแรงงานกับผลกระทบต่อระบบแรงงานสัมพันธ์ของแต่ละประเทศ การจัดสหภาพแรงงานในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ การจัดองค์ประกอบภายในของสหภาพแรงงาน การจัดตั้งและบริหารสมาพันธ์แรงงาน เปรียบเทียบประเด็นสำคัญต่าง ๆ ระหว่างสหภาพแรงงานของไทยกับของประเทศพัฒนาแล้ว
  EC403(51)
อ่านกันเถอะ...
สหภาพแรงงาน 3 หน่วย
(LABOR UNIONS)
ศึกษา การใช้แรงงาน ทฤษฎีสฟภาพแรงงาน
  EC403(51)
อ่านกันเถอะ...
สหภาพแรงงาน 3 หน่วย
(LABOR UNIONS)
ศึกษา การใช้แรงงาน ทฤษฎีสฟภาพแรงงาน
  EC403(H)
อ่านกันเถอะ...
สหภาพแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ - หน่วย
(Labor Unions and Relations)
-
  EC403(H)
อ่านกันเถอะ...
สหภาพแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ - หน่วย
(Labor Unions and Relations)
-
  EC405
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีการเจรจาร่วมต่ออรอง - หน่วย
(Theory of Collective Bargaining)
-
  EC405
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีการเจรจาร่วมต่ออรอง - หน่วย
(Theory of Collective Bargaining)
-
  EC406
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การย้ายถิ่น 3 หน่วย
(Economics of Migration)
ศึกษาทั้งทางด้านทฤษฎีและงานวิจัยเชิงประจักษ์ เกี่ยวกับอิทธิพลของปัจจัยต่าง ๆ ต่อการย้ายถิ่น การย้ายถิ่นกับผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยพิจารณาทั้งการย้ายถิ่นภายในประเทศและระหว่างประเทศ ศึกษากรณีเฉพาะกรณีเกี่ยวกับแนวโน้ม ลักษณะผลกระทบของการย้ายถิ่นของแรงงานทั้งภายในประเทศไทย และการเคลื่อนย้ายของแรงงานไทยไปต่างประเทศ
  EC406
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การย้ายถิ่น 3 หน่วย
(Economics of Migration)
ศึกษาทั้งทางด้านทฤษฎีและงานวิจัยเชิงประจักษ์ เกี่ยวกับอิทธิพลของปัจจัยต่าง ๆ ต่อการย้ายถิ่น การย้ายถิ่นกับผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยพิจารณาทั้งการย้ายถิ่นภายในประเทศและระหว่างประเทศ ศึกษากรณีเฉพาะกรณีเกี่ยวกับแนวโน้ม ลักษณะผลกระทบของการย้ายถิ่นของแรงงานทั้งภายในประเทศไทย และการเคลื่อนย้ายของแรงงานไทยไปต่างประเทศ
  EC413
อ่านกันเถอะ...
วัฏจักรธุรกิจและการพยากรณ์ทางเศรษฐกิจ 3 หน่วย
(Business Cycles and Economic Forecastings)
ศึกษาถึงความหมาย ความสำคัญ แลละการวิเคราะห์วัฏจักรธุรกิจ การบรรเทาความรุนแรงของวัฏจักรธุรกิจ ลักษณะกระบวนการพยากรณ์ภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจ เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขและวางแผน
  EC413
อ่านกันเถอะ...
วัฏจักรธุรกิจและการพยากรณ์ทางเศรษฐกิจ 3 หน่วย
(Business Cycles and Economic Forecastings)
ศึกษาถึงความหมาย ความสำคัญ แลละการวิเคราะห์วัฏจักรธุรกิจ การบรรเทาความรุนแรงของวัฏจักรธุรกิจ ลักษณะกระบวนการพยากรณ์ภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจ เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขและวางแผน
  EC416(S)
อ่านกันเถอะ...
วิธีวิเคราะห์เศรษฐกิจ - หน่วย
(Economic Analysis)
-
  EC416(S)
อ่านกันเถอะ...
วิธีวิเคราะห์เศรษฐกิจ - หน่วย
(Economic Analysis)
-
  EC427
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีต้นทุนอุตสาหกรรม2 3 หน่วย
(Industrial Cost Theory 2)
ศึกษาต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็นหลักเบื้องต้นในการคำนวณการวิเคราะห์ การพยากรณ์ การทำงบประมาณ การตัดสินใจลงทุนและขยายการผลิตด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการลงทุนด้านอุตสาหกรรมในประเทศไทย
  EC427
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีต้นทุนอุตสาหกรรม2 3 หน่วย
(Industrial Cost Theory 2)
ศึกษาต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็นหลักเบื้องต้นในการคำนวณการวิเคราะห์ การพยากรณ์ การทำงบประมาณ การตัดสินใจลงทุนและขยายการผลิตด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการลงทุนด้านอุตสาหกรรมในประเทศไทย
  EC432
อ่านกันเถอะ...
เศรษศาสตร์การเงิน 2 3 หน่วย
(Monetary Economics 2)
ศึกษากลไกการส่งทอดทางการเงิน ทฤษฎีทางการเงินต่าง ๆ บทบาทของเงินและตัวแปรทางการเงินอื่น ๆ ต่อระบบเศรษกิจ โดยส่วนรวมในแนวคิดของสำนักต่าง ๆ ของเขตและความมีประสิทธิภาพของการดำเนินนงโยบายการเงิน ประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจ ในทัศนะของนักเศรษฐศาสตร์สำนักเคนส์และนักการเงินนิยมเป้าหมาย มาตรการและยุทธวิธีทางการเงิน รูปแบบของการดำเนินโยบายการเงินนโยบานการเงินต่อการพัฒนาและความมีเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ
  EC432
อ่านกันเถอะ...
เศรษศาสตร์การเงิน 2 3 หน่วย
(Monetary Economics 2)
ศึกษากลไกการส่งทอดทางการเงิน ทฤษฎีทางการเงินต่าง ๆ บทบาทของเงินและตัวแปรทางการเงินอื่น ๆ ต่อระบบเศรษกิจ โดยส่วนรวมในแนวคิดของสำนักต่าง ๆ ของเขตและความมีประสิทธิภาพของการดำเนินนงโยบายการเงิน ประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจ ในทัศนะของนักเศรษฐศาสตร์สำนักเคนส์และนักการเงินนิยมเป้าหมาย มาตรการและยุทธวิธีทางการเงิน รูปแบบของการดำเนินโยบายการเงินนโยบานการเงินต่อการพัฒนาและความมีเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ
  EC441(47)
อ่านกันเถอะ...
การคลังท้องถิ่น 3 หน่วย
(LOCAL FINANCE)
-
  EC441(47)
อ่านกันเถอะ...
การคลังท้องถิ่น 3 หน่วย
(LOCAL FINANCE)
-
  EC442
อ่านกันเถอะ...
การคลังว่าด้วยการกระจายความเป็นธรรม 3 หน่วย
(Public Finance of Distribution)
วิเคราะห์เงินได้ที่เป็นตัวเงิน(earned income) และเงินได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน (unearned income) เพื่อนำไปสูทฤษฎีการกระจายความเป็นธรรม การใช้เครื่องมือทางการคลังเพื่อก่อให้เกิดการกระจายความเป็นธรรม การศึกษาเน้นตัวแบบและทฤษฎีการกระจายความเป็นธรรม
  EC442
อ่านกันเถอะ...
การคลังว่าด้วยการกระจายความเป็นธรรม 3 หน่วย
(Public Finance of Distribution)
วิเคราะห์เงินได้ที่เป็นตัวเงิน(earned income) และเงินได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน (unearned income) เพื่อนำไปสูทฤษฎีการกระจายความเป็นธรรม การใช้เครื่องมือทางการคลังเพื่อก่อให้เกิดการกระจายความเป็นธรรม การศึกษาเน้นตัวแบบและทฤษฎีการกระจายความเป็นธรรม
  EC442(48)
อ่านกันเถอะ...
การคลังว่าด้วยการกระจายความเป็นธรรม 3 หน่วย
(Public Finance of Distrbution)
-
  EC442(48)
อ่านกันเถอะ...
การคลังว่าด้วยการกระจายความเป็นธรรม 3 หน่วย
(Public Finance of Distrbution)
-
  EC443
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีและนโยบายการคลัง 3 หน่วย
(Fiscal Theory and Policy)
ศึกษาโครงสร้างด้านรายได้ การใช้จ่าย และการก่อหนี้สาธารณะ เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจมหภาคที่เกี่ยวกับระดับรายได้และการมีงานทำ เสถียรภาพของระดับราคา ค่าจ้าง อัตราดอกเบี้น การเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ และเสถียรภาพดุลการชำระเงิน และอื่น ๆ
  EC443
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีและนโยบายการคลัง 3 หน่วย
(Fiscal Theory and Policy)
ศึกษาโครงสร้างด้านรายได้ การใช้จ่าย และการก่อหนี้สาธารณะ เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจมหภาคที่เกี่ยวกับระดับรายได้และการมีงานทำ เสถียรภาพของระดับราคา ค่าจ้าง อัตราดอกเบี้น การเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ และเสถียรภาพดุลการชำระเงิน และอื่น ๆ
  EC443(H)
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีและนโยบายการคลัง - หน่วย
(Fiscal Theory and Policy)
-
  EC443(H)
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีและนโยบายการคลัง - หน่วย
(Fiscal Theory and Policy)
-
  EC445 (S)
อ่านกันเถอะ...
ข้าว : มาตรการยกระดับราคาข้าว - หน่วย
(Rice : Measurement of Raising Price of Rice)
-
  EC445 (S)
อ่านกันเถอะ...
ข้าว : มาตรการยกระดับราคาข้าว - หน่วย
(Rice : Measurement of Raising Price of Rice)
-
  EC446
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การวางแผนของรัฐ 3 หน่วย
(The Economics of Public Planning)
ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีกับการวางแผนของรัฐของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและสังคมนิยม วิธีการและขันตอนการวางแผนของแต่ละระบบเศรษฐกิจ วัตถุประสงค์และการบรรลุเป้าหมายของแผนแต่ละระบบเศรษฐกิจ การใช้เครื่องมือทางการคลังเพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผน
  EC446
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การวางแผนของรัฐ 3 หน่วย
(The Economics of Public Planning)
ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีกับการวางแผนของรัฐของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและสังคมนิยม วิธีการและขันตอนการวางแผนของแต่ละระบบเศรษฐกิจ วัตถุประสงค์และการบรรลุเป้าหมายของแผนแต่ละระบบเศรษฐกิจ การใช้เครื่องมือทางการคลังเพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผน
  EC446 (S)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การวางแผนของรัฐ - หน่วย
(The Economics of Public Planning)
-
  EC446 (S)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การวางแผนของรัฐ - หน่วย
(The Economics of Public Planning)
-
  EC451
อ่านกันเถอะ...
สถาบันการค้าระหว่างประเทศ 3 หน่วย
(International Trade Institutions)
สถาบันการค้าระหว่างประเทศ (EC 451) เรียบเรียง จากเอกสารของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานอื่นๆ ที่มี การศึกษาเกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลจากสื่อสาระสนเทศ บทบาทของสถาบันการค้าระหว่าง ประเทศมีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางทางการค้าของประเทศไทย และโดยที่มีสถาบัน การค้าต่างๆ มีการประชุมเพื่อปรับปรุงและเพิ่มเติมวิธีการปฏิบัติตลอดมา การจะศึกษา เศรษฐกิจระหว่างประเทศให้ทันต่อสถานการณ์ จึงจำเป็นต้องติดตามข่าวสารความ เคลื่อนไหวและการประชุมของสถาบันเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ
  EC451
อ่านกันเถอะ...
สถาบันการค้าระหว่างประเทศ 3 หน่วย
(International Trade Institutions)
สถาบันการค้าระหว่างประเทศ (EC 451) เรียบเรียง จากเอกสารของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานอื่นๆ ที่มี การศึกษาเกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลจากสื่อสาระสนเทศ บทบาทของสถาบันการค้าระหว่าง ประเทศมีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางทางการค้าของประเทศไทย และโดยที่มีสถาบัน การค้าต่างๆ มีการประชุมเพื่อปรับปรุงและเพิ่มเติมวิธีการปฏิบัติตลอดมา การจะศึกษา เศรษฐกิจระหว่างประเทศให้ทันต่อสถานการณ์ จึงจำเป็นต้องติดตามข่าวสารความ เคลื่อนไหวและการประชุมของสถาบันเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ
  EC452
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการคุ้มกัน 3 หน่วย
(Economics of Protection)
ศึกษานโยบายคุ้นกันทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ โครงสร้างของนโยบายการคุ้มกันลักษณะของนโยบายที่เหมาะสม ผลของนโยบายที่มีต่อรายได้ของรัฐ การกระจายรายได้ การจ้างงาน การคุ้มครองอุตสาหกรรม อัตรการการค้าระหว่างประเทศ การผูกขาดของธุรกิจ การสะสมทุน และการลงทุนระหว่างประเทศ รวมทั้งวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของนโยบาย
  EC452
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการคุ้มกัน 3 หน่วย
(Economics of Protection)
ศึกษานโยบายคุ้นกันทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ โครงสร้างของนโยบายการคุ้มกันลักษณะของนโยบายที่เหมาะสม ผลของนโยบายที่มีต่อรายได้ของรัฐ การกระจายรายได้ การจ้างงาน การคุ้มครองอุตสาหกรรม อัตรการการค้าระหว่างประเทศ การผูกขาดของธุรกิจ การสะสมทุน และการลงทุนระหว่างประเทศ รวมทั้งวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของนโยบาย
  EC453(42)
อ่านกันเถอะ...
การค้าระหว่างประเทศของไทย 3 หน่วย
(International Trade of Thailand)
ศึกษาบทบาทของสถาบันการค้าระหว่างประเทศในการควบคุมหรือขยายหรือจัดระเบียบทางการค้าระหว่างประเทศ บทบาทของภาครัฐบาลและเอกชนในประเทศไทยในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย วิเคราะห์ภาวะการค้าระหว่างประเทศ จำแนกตามประเทศคู่ค้าและประเภทของสินค้า คาดประมาณผลการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยในอนาคต โดยใช้หลักการวิเคราะห์ทางสถิติ ศึกษาปัญหาทางการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นำเสนอมาตรการที่เหมาะสมสำหรับเป็นเครื่องมือในการแก้ไขและปรับปรุงการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย
  EC453(42)
อ่านกันเถอะ...
การค้าระหว่างประเทศของไทย 3 หน่วย
(International Trade of Thailand)
ศึกษาบทบาทของสถาบันการค้าระหว่างประเทศในการควบคุมหรือขยายหรือจัดระเบียบทางการค้าระหว่างประเทศ บทบาทของภาครัฐบาลและเอกชนในประเทศไทยในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย วิเคราะห์ภาวะการค้าระหว่างประเทศ จำแนกตามประเทศคู่ค้าและประเภทของสินค้า คาดประมาณผลการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยในอนาคต โดยใช้หลักการวิเคราะห์ทางสถิติ ศึกษาปัญหาทางการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นำเสนอมาตรการที่เหมาะสมสำหรับเป็นเครื่องมือในการแก้ไขและปรับปรุงการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย
  EC454
อ่านกันเถอะ...
การค้าต่างประเทศของประเทศไทย 3 หน่วย
(FOREIGN TRADE OF THAILAND)
เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การค้าต่างประเทศของไทย (EC 454) เรียบเรียง จากเอกสารของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง อุตสาหกรรม กระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น รวบรวมข้อมูลจากสื่อสาระสนเทศ บทบาท ของการค้ากับต่างประเทศมีความสำคัญต่อการหารายได้และเศรษฐกิจของประเทศไทย ใน การจะศึกษาภาวะเศรษฐกิจระหว่างประเทศให้ทันต่อสถานการณ์ จำเป็นต้องติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวและมาตรการต่างๆ ของประเทศคู่ค้า – ประเทศคู่แข่งอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะ สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับภาวะการแข่งขันในตลาดโลกได้
  EC454
อ่านกันเถอะ...
การค้าต่างประเทศของประเทศไทย 3 หน่วย
(FOREIGN TRADE OF THAILAND)
เอกสารประกอบการบรรยายวิชา การค้าต่างประเทศของไทย (EC 454) เรียบเรียง จากเอกสารของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง อุตสาหกรรม กระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น รวบรวมข้อมูลจากสื่อสาระสนเทศ บทบาท ของการค้ากับต่างประเทศมีความสำคัญต่อการหารายได้และเศรษฐกิจของประเทศไทย ใน การจะศึกษาภาวะเศรษฐกิจระหว่างประเทศให้ทันต่อสถานการณ์ จำเป็นต้องติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวและมาตรการต่างๆ ของประเทศคู่ค้า – ประเทศคู่แข่งอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะ สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับภาวะการแข่งขันในตลาดโลกได้
  EC454(S)
อ่านกันเถอะ...
การค้าต่างประเทศของประเทศไทย - หน่วย
(Foreign Trade of Thailand)
-
  EC454(S)
อ่านกันเถอะ...
การค้าต่างประเทศของประเทศไทย - หน่วย
(Foreign Trade of Thailand)
-
  EC461
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์พลังงาน 3 หน่วย
(Energy Economics)
ศึกษาภูมิหลังของทฤษฎีการใช้พลังงาน ข้อถกเถียงในการใช้พลังงานและทรัพยากรการใช้ทรัพยากรพลังงานทุกประเภท ปัญหาและแนวทางแก้ไขการขาดแคลนพลังงาน การพัฒนาพลังงานกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมทั้งนโยบายพลังงานแห่งชาติและข้อเสนอแนะ
  EC461
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์พลังงาน 3 หน่วย
(Energy Economics)
ศึกษาภูมิหลังของทฤษฎีการใช้พลังงาน ข้อถกเถียงในการใช้พลังงานและทรัพยากรการใช้ทรัพยากรพลังงานทุกประเภท ปัญหาและแนวทางแก้ไขการขาดแคลนพลังงาน การพัฒนาพลังงานกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมทั้งนโยบายพลังงานแห่งชาติและข้อเสนอแนะ
  EC465
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์สำหรับประเทศกำลังพัฒนา 3 หน่วย
(Economics of Developing Countries)
ศึกษาลักษณะและปัญหาของประเทศกำลังพัฒนา การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ โดยอาศัยทฤษฎีและข้อมูลทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง การวิเคราะห์ถึงสาเหตุและผลที่เกิดจากความล้าหลัง เป้าหมายและนโยบายเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่มีผลต่อการจำเริญทางเศรษฐกิจ บทบาทของประเทศที่พัฒนาแล้วในการแก้ไขปัญหาของประเทศกำลังพัฒนา การบริหารและการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยและประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ
  EC465
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์สำหรับประเทศกำลังพัฒนา 3 หน่วย
(Economics of Developing Countries)
ศึกษาลักษณะและปัญหาของประเทศกำลังพัฒนา การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ โดยอาศัยทฤษฎีและข้อมูลทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง การวิเคราะห์ถึงสาเหตุและผลที่เกิดจากความล้าหลัง เป้าหมายและนโยบายเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่มีผลต่อการจำเริญทางเศรษฐกิจ บทบาทของประเทศที่พัฒนาแล้วในการแก้ไขปัญหาของประเทศกำลังพัฒนา การบริหารและการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยและประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ
  EC472(48)
อ่านกันเถอะ...
การคลังว่าด้วยการกระจายความเป็นธรรม 3 หน่วย
(Public Finance of Distrbution)
-
  EC472(48)
อ่านกันเถอะ...
การคลังว่าด้วยการกระจายความเป็นธรรม 3 หน่วย
(Public Finance of Distrbution)
-
  EC473
อ่านกันเถอะ...
การสร้างแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ 3 หน่วย
(Operations Research Methods in Economic Analysis II)
ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางเศรษฐกิจ หลักในการสร้างแบบจำลอง แบบจำลองเศรษฐกิจเชิงสถิตย์ แบบจำลองเศรษฐกิจเชิงพลวัต แบบจำลองนโยบายเศรษฐกิจและแบบจำลองเชิงเศรษฐมิติ
  EC473
อ่านกันเถอะ...
การสร้างแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ 3 หน่วย
(Operations Research Methods in Economic Analysis II)
ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางเศรษฐกิจ หลักในการสร้างแบบจำลอง แบบจำลองเศรษฐกิจเชิงสถิตย์ แบบจำลองเศรษฐกิจเชิงพลวัต แบบจำลองนโยบายเศรษฐกิจและแบบจำลองเชิงเศรษฐมิติ
  EC473(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือการสร้างแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ 3 หน่วย
(Economic Model Building)
  EC473(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือการสร้างแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ 3 หน่วย
(Economic Model Building)
  EC482
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการเกษตร 3 หน่วย
(Economics of Technological Change in Agriculture)
เป็นการศึกษาถึงลักษณะของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในแง่เศรษฐศาสตร์ การยอมรับเทคโนโลยีการเกษตร การแพร่กระจายเทคโน,ยีการเกษตร ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีที่มีต่อเกษตรกร ผลผลิต การจ้างงานและเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งศึกษา เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการเกษตรของประเทศต่าง ๆ
  EC482
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการเกษตร 3 หน่วย
(Economics of Technological Change in Agriculture)
เป็นการศึกษาถึงลักษณะของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในแง่เศรษฐศาสตร์ การยอมรับเทคโนโลยีการเกษตร การแพร่กระจายเทคโน,ยีการเกษตร ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีที่มีต่อเกษตรกร ผลผลิต การจ้างงานและเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งศึกษา เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการเกษตรของประเทศต่าง ๆ
  EC486
อ่านกันเถอะ...
นโยบายการเกษตร 3 หน่วย
(Agricultural Policies)
ศึกษาขอบเขตลักษณะและความสำคัญของนโยบายการเกษตรการกำหนดนโยบายการเกษตรและการปฏิวัติ สภาพการเกษตรของไทย สภาพปัญหาของภาคการเกษตรนโยบายการเกษตรในเรื่องแผนพัฒนาฯ และนโยบายการเกษตรของบางประเทศเพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
  EC486
อ่านกันเถอะ...
นโยบายการเกษตร 3 หน่วย
(Agricultural Policies)
ศึกษาขอบเขตลักษณะและความสำคัญของนโยบายการเกษตรการกำหนดนโยบายการเกษตรและการปฏิวัติ สภาพการเกษตรของไทย สภาพปัญหาของภาคการเกษตรนโยบายการเกษตรในเรื่องแผนพัฒนาฯ และนโยบายการเกษตรของบางประเทศเพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
  EC486(S)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจไทย - หน่วย
(Agricultural Policies)
-
  EC486(S)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจไทย - หน่วย
(Agricultural Policies)
-
  EC489 (h)
อ่านกันเถอะ...
หลักเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2 - หน่วย
(Cooperative Economic)
-
  EC489 (h)
อ่านกันเถอะ...
หลักเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2 - หน่วย
(Cooperative Economic)
-
  EC489(S)
อ่านกันเถอะ...
- - หน่วย
(The Thai Dairy Industry : Its Problems and Solutions in the Light of the Danish Co-operative Dairy System)
-
  EC489(S)
อ่านกันเถอะ...
- - หน่วย
(The Thai Dairy Industry : Its Problems and Solutions in the Light of the Danish Co-operative Dairy System)
-
  EC497
อ่านกันเถอะ...
ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ 3 หน่วย
(Comparative Economic System)
เปรียบเทียบให้เห็นถึงลักษณะของระบบเศรษฐกิจต่าง ๆ ของโลก ทั้งในด้านรูปแบบทางทฤษฎี (Thoeretical Model) เช่น ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม สังคมนิยม ฯลฯ และเปรียบเทียบทั้งในด้านปฏิบัติ กล่าวคือ เปียบเทียบลักษณะของกลุ่มประเทศกสิกรรม (Agricultural Economic Group) กับกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม (Industrial Economic Group) ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาเปรียบเทียบได้อย่างเสรี
  EC497
อ่านกันเถอะ...
ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ 3 หน่วย
(Comparative Economic System)
เปรียบเทียบให้เห็นถึงลักษณะของระบบเศรษฐกิจต่าง ๆ ของโลก ทั้งในด้านรูปแบบทางทฤษฎี (Thoeretical Model) เช่น ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม สังคมนิยม ฯลฯ และเปรียบเทียบทั้งในด้านปฏิบัติ กล่าวคือ เปียบเทียบลักษณะของกลุ่มประเทศกสิกรรม (Agricultural Economic Group) กับกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม (Industrial Economic Group) ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาเปรียบเทียบได้อย่างเสรี
  EC497(H)
อ่านกันเถอะ...
ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ - หน่วย
(Comparative Economic System)
-
  EC497(H)
อ่านกันเถอะ...
ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ - หน่วย
(Comparative Economic System)
-
  EC581
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การประมง 3 หน่วย
(Fisheries Economics)
ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรประมง ตลอดจนการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ นโยบายการประมงของประเทศไทย ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่นำมาประยุกต์ใช้ในการประมง เช่น การดำเนินงานของหน่วยธุรกิจในตลาดแข่งขัน ฟังก์ชั่นการผลิตทางการประมงผลผลิตทางการประมงทั้งแบบเสรีและแบบทางเศรษฐกิจ สวัสดิการทางการประมงการร่วมมือ ทำการประมงระหว่างประเทศ กฎระเบียบข้อบังคับทางการประมง บทบาทของสถาบัน เกษตรประมงในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับอาชีพประมงทะเลการจัดการ ทรัพยากรประมง
  EC581
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การประมง 3 หน่วย
(Fisheries Economics)
ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรประมง ตลอดจนการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ นโยบายการประมงของประเทศไทย ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่นำมาประยุกต์ใช้ในการประมง เช่น การดำเนินงานของหน่วยธุรกิจในตลาดแข่งขัน ฟังก์ชั่นการผลิตทางการประมงผลผลิตทางการประมงทั้งแบบเสรีและแบบทางเศรษฐกิจ สวัสดิการทางการประมงการร่วมมือ ทำการประมงระหว่างประเทศ กฎระเบียบข้อบังคับทางการประมง บทบาทของสถาบัน เกษตรประมงในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับอาชีพประมงทะเลการจัดการ ทรัพยากรประมง
  EC583
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐกิจการเงินสหกรณ์การเกษตร 3 หน่วย
(Financial Economics of Agrcultural Cooperatives)
ศึกษาถึงเศรษฐกิจการเงินสหกรณ์ เน้นหลักและวิธีการเงินของสหกรณืการเกษตร แหล่งวิธีจัดหาแงะวิธีสงวนเงินทุน ตลอดจนนโยบาย แผน การควบคุมเงิน และการวิเคราะห์ การเงินของสหกรณ์การเกษตรโดยทั่วไป วิธีการจัดหาเงิน ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาการเงินของสหกรณ์การเกษตรที่อยู่ในภาวะเศรษฐกิจกำลังพัฒนา แหล่งเงินกู้และวิธีการให้สหกรณ์ ประเภทนี้ที่อยุ่ในภาวะเศรษฐกิจดังกล่าวกู้เงิน
  EC583
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐกิจการเงินสหกรณ์การเกษตร 3 หน่วย
(Financial Economics of Agrcultural Cooperatives)
ศึกษาถึงเศรษฐกิจการเงินสหกรณ์ เน้นหลักและวิธีการเงินของสหกรณืการเกษตร แหล่งวิธีจัดหาแงะวิธีสงวนเงินทุน ตลอดจนนโยบาย แผน การควบคุมเงิน และการวิเคราะห์ การเงินของสหกรณ์การเกษตรโดยทั่วไป วิธีการจัดหาเงิน ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาการเงินของสหกรณ์การเกษตรที่อยู่ในภาวะเศรษฐกิจกำลังพัฒนา แหล่งเงินกู้และวิธีการให้สหกรณ์ ประเภทนี้ที่อยุ่ในภาวะเศรษฐกิจดังกล่าวกู้เงิน