รายวิชา EC376(48) หลักการวิจัยดำเนินงานทางเศรษฐศาสตร์ I (OPERATIONS RESEARCHMETHODS IN ECONOMIC ANALYSIS I)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  บทที่ 1 : บทนำ(Introduction)
  บทที่ 2 : ปัญหาการจัดสรร (The Assignment Problem)
  บทที่ 7 : การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Contro)
  บทที่3 : ปัญหาการขนส่ง (The Transpotrtation Problem)
  บทที่4 : กระบวนการจำนวนเต็ม (Integer Programming)
  บทที่5: การจำลองเบื้องต้น (Introtion To Simulation)
  บทที่6 : การประเมินวิเคราะห์โครงการ(Pert)
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  ภาคผนวก
  บทที่ 1 : บทนำ(Introduction)
  บทที่ 2 : ปัญหาการจัดสรร (The Assignment Problem)
  บทที่3 : ปัญหาการขนส่ง (The Transpotrtation Problem)
  บทที่4 : กระบวนการจำนวนเต็ม (Integer Programming)
  บทที่ 7 : การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Contro)
  ปก
  ภาคผนวก
  บทที่5: การจำลองเบื้องต้น (Introtion To Simulation)
  บทที่6 : การประเมินวิเคราะห์โครงการ(Pert)
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content