รายวิชา EC403(51) สหภาพแรงงาน (LABOR UNIONS)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 วิวัฒนาการของการใช้แรงงาน
  บทที่ การพัฒนาแรงงานสัมพันธ์
  บทที่3 ทฤษฎีสหภาพแรงงาน
  บทที่4 สหภาพแรงงานไทย
  บทที่5 กรณีศึกษาการละเมิดสิทธิแรงงานด้านการต่อรอง
  บทที่6 การเจรจาต่อรอง
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 วิวัฒนาการของการใช้แรงงาน
  บทที่ การพัฒนาแรงงานสัมพันธ์
  บทที่3 ทฤษฎีสหภาพแรงงาน
  บทที่4 สหภาพแรงงานไทย
  บทที่5 กรณีศึกษาการละเมิดสิทธิแรงงานด้านการต่อรอง
  บทที่6 การเจรจาต่อรอง
  ภาคผนวก