รายวิชา EC364(51) เศรษฐศาสตร์ภูมิภาค (REGIONAL ECONOMICS)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : การตัดสินใจเลือกที่ตั้ง
  บทที่ 3 : แบบแผนการเลือกที่ตั้งกับความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม
  บทที่ 4 : เมือง
  บทที่ 5 : ภูมิภาค
  บทที่ 6 : การเคลื่อนย้ายทรัพยากรและสินค้าระหว่างภูมิภาค
  บทที่ 7 : การเจริญเติบโตและการพัฒนาภูมิภาค
  บทที่ 8 : ทางปฏิบัติของการพัฒนาเศรษฐกิจ
  บทที่ 9 : ความยากจนและการแก้ไขความยากจน
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : การตัดสินใจเลือกที่ตั้ง
  บทที่ 3 : แบบแผนการเลือกที่ตั้งกับความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม
  บทที่ 4 : เมือง
  บทที่ 5 : ภูมิภาค
  บทที่ 6 : การเคลื่อนย้ายทรัพยากรและสินค้าระหว่างภูมิภาค
  บทที่ 7 : การเจริญเติบโตและการพัฒนาภูมิภาค
  บทที่ 8 : ทางปฏิบัติของการพัฒนาเศรษฐกิจ
  บทที่ 9 : ความยากจนและการแก้ไขความยากจน