รายวิชา EC583 เศรษฐกิจการเงินสหกรณ์การเกษตร (Financial Economics of Agrcultural Cooperatives)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก : Cover
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : เงินทุนของสหกรณ์การเกษตร
  บทที่ 3 : วิธีการจัดหาเงินทุนของสหกรณ์การเกษตร
  บทที่ 4 : การวิเคราะห์ทางการเงินของสหกรณ์การเกษตร
  บทที่ 5 : การวิเคราะห์การใช้สินทรัพย์และเงินทุนในการดำเนินงาน
  บทที่ 6 : นโยบายและแผนทางการเงินของสหกรณ์การเกษตร
  บทที่ 7 : การจัดทำงบประมาณประจำปีสำหรับสหกรณ์การเกษตร
  บทที่ 8 :นโบบายเงินปันผล
  Bibliography
  ปก : Cover
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : เงินทุนของสหกรณ์การเกษตร
  บทที่ 3 : วิธีการจัดหาเงินทุนของสหกรณ์การเกษตร
  บทที่ 4 : การวิเคราะห์ทางการเงินของสหกรณ์การเกษตร
  บทที่ 5 : การวิเคราะห์การใช้สินทรัพย์และเงินทุนในการดำเนินงาน
  บทที่ 6 : นโยบายและแผนทางการเงินของสหกรณ์การเกษตร
  บทที่ 7 : การจัดทำงบประมาณประจำปีสำหรับสหกรณ์การเกษตร
  บทที่ 8 :นโบบายเงินปันผล
  Bibliography