รายวิชา EC217(50) เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิศาสตร์ (Natural resource economics and geography)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 บทนำ
  บทที่2 ความแตกต่างในระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของโลก
  บทที่3 ปัจจัยกำหนดความแตกต่างของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่
  บทที่4 หลักการของปฎิสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่
  บทที่5 บทบาทของการขนส่ง
  บทที่6 การกำหนดแฟล่งที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
  บทที่7 แหล่งที่ตั้งการผลิตทางการเกษตร
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 บทนำ
  บทที่2 ความแตกต่างในระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของโลก
  บทที่3 ปัจจัยกำหนดความแตกต่างของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่
  บทที่4 หลักการของปฎิสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่
  บทที่5 บทบาทของการขนส่ง
  บทที่6 การกำหนดแฟล่งที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
  บทที่7 แหล่งที่ตั้งการผลิตทางการเกษตร
  บรรณานุกรม