รายวิชา EC300(48) เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 1 (Human Resuuroe Eoonomics 1)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 แรงงานกำลังแรงงานและเศรษฐศาสตร์
  บทที่ 2 อุปสงค์ของแรงงาน
  บทที่ 3 อุปทานของแรงงาน
  บทที่ 4 ตลาดแรงงาน
  บทที่ 5 ค่าจ้าง
  บทที่ 6 ค่าจ้างขั้นต่ำ
  บทที่ 7 ทฤษฎีค่าจ้าง
  บทที่ 8 สหภาพแรงงานและสมาคมนายจ้าง
  บทที่ 9 ทฤษฎีสหภาพแรงงาน
  บทที่ 10 การเจรจาร่วมต่อรอง
  บทที่ 11 การคุ้มครองแรงงาน
  บทที่ 12 การประกันสังคม
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 แรงงานกำลังแรงงานและเศรษฐศาสตร์
  บทที่ 2 อุปสงค์ของแรงงาน
  บทที่ 3 อุปทานของแรงงาน
  บทที่ 4 ตลาดแรงงาน
  บทที่ 5 ค่าจ้าง
  บทที่ 6 ค่าจ้างขั้นต่ำ
  บทที่ 7 ทฤษฎีค่าจ้าง
  บทที่ 8 สหภาพแรงงานและสมาคมนายจ้าง
  บทที่ 9 ทฤษฎีสหภาพแรงงาน
  บทที่ 10 การเจรจาร่วมต่อรอง
  บทที่ 11 การคุ้มครองแรงงาน
  บทที่ 12 การประกันสังคม
  บรรณานุกรม