รายวิชา EC441(47) การคลังท้องถิ่น (LOCAL FINANCE)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 : ประสิทธิภาพของตลาดและความล้มเหลวของตลาด
  บทที่3 : ทางเลิอกสาธารณะ (กรณีไม่มีการอพยพ)
  บทที่4 : ทางเลิอกสาธารณะ (กรณีมีการอพยพ)
  บทที่5 : ปัญหาเศรษฐศาสตร์ของรัฐบาลท้องถิ่น
  บทที่6 : รายได้และรายจ่ายของรัฐบาลท้องถิ่น
  บทที่7 : ภาษี
  บทที่8 : เงินอุดหนุน
  บทที่9 : หนี้สิน
  บทที่10 : ค่าบำรุง
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บรรณานุกรม
  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 : ประสิทธิภาพของตลาดและความล้มเหลวของตลาด
  บทที่3 : ทางเลิอกสาธารณะ (กรณีไม่มีการอพยพ)
  บทที่4 : ทางเลิอกสาธารณะ (กรณีมีการอพยพ)
  บทที่5 : ปัญหาเศรษฐศาสตร์ของรัฐบาลท้องถิ่น
  บทที่6 : รายได้และรายจ่ายของรัฐบาลท้องถิ่น
  บทที่7 : ภาษี
  บทที่8 : เงินอุดหนุน
  บทที่9 : หนี้สิน
  บทที่10 : ค่าบำรุง
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บรรณานุกรม