รายวิชา EC213(48066) ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ (ECONOMIC HISTORY)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 : เศรษฐกิจการเกษตรในยุคกลาง
  บทที่3 : การพาณิชยกรรมและการอุตสาหกรรม
  บทที่4 : ธุรกิจและการเงิน
  บทที่5 : การสิ้นสุดแห่งสมัยกลาง
  บทที่6 : สภาพเศรษฐกิจของยุโรปในช่วง ค.ศ.1500-1600
  บทที่7 : การพัฒนาเศรษฐกิจระหว่าง ค.ศ.1600-1760
  บทที่8 : การปฏิวัติอุตสาหกรรม
  บทที่9 : การพัฒนาอุตสาหกรรมและการคมนาคมขนส่ง
  บทที่10 : การปฏิวัติการเกษตร
  บทที่11 : การลงทุน การจัดองค์ธุรกิจ และการเงิน
  บทที่12 : สภาพเศรษฐกิจระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1
  บทที่13 : สภาพเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่ 1
  บทที่14 : เศรษฐกิจระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2
  บทที่15 : เศรษฐกิจโลกหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 : เศรษฐกิจการเกษตรในยุคกลาง
  บทที่3 : การพาณิชยกรรมและการอุตสาหกรรม
  บทที่4 : ธุรกิจและการเงิน
  บทที่5 : การสิ้นสุดแห่งสมัยกลาง
  บทที่6 : สภาพเศรษฐกิจของยุโรปในช่วง ค.ศ.1500-1600
  บทที่7 : การพัฒนาเศรษฐกิจระหว่าง ค.ศ.1600-1760
  บทที่8 : การปฏิวัติอุตสาหกรรม
  บทที่9 : การพัฒนาอุตสาหกรรมและการคมนาคมขนส่ง
  บทที่10 : การปฏิวัติการเกษตร
  บทที่11 : การลงทุน การจัดองค์ธุรกิจ และการเงิน
  บทที่12 : สภาพเศรษฐกิจระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1
  บทที่13 : สภาพเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่ 1
  บทที่14 : เศรษฐกิจระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2
  บทที่15 : เศรษฐกิจโลกหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
  บรรณานุกรม : Reference