รายวิชา EC427 ทฤษฎีต้นทุนอุตสาหกรรม2 (Industrial Cost Theory 2)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ต้นทุนกับกิจการอุตสาหกรรม
  บทที่ 2 : การวิเคราะห์งบการเงิน
  บทที่ 2 : การวิเคราะห์งบการเงิน(ต่อ)
  บทที่3 : เป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
  บทที่4 : ไทยกับการเป็น นิกส์ : การพยากรณ์ทางการเงิน
  บทที่ 5 : การวางแผนและการควบคุมการเงิน
  บทที่ 6 : การบริหารเงินทุนหมุนเวียน
  บทที่ 7 : การบริหารทรัพย์สินหมุนเวียน
  บทที่8 : แหล่งและรูปแบบที่สำคัญของเงินทุนระยะสั้น
  บทที่ 9 : เทคนิคเกี่ยวกับงบจ่ายลงทุน
  บทที่ 10 : การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง
  บทที่ 10 : การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง(ต่อ)
  หนังสืออ้างอิง : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ต้นทุนกับกิจการอุตสาหกรรม
  บทที่ 2 : การวิเคราะห์งบการเงิน
  บทที่ 2 : การวิเคราะห์งบการเงิน(ต่อ)
  บทที่3 : เป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
  บทที่4 : ไทยกับการเป็น นิกส์ : การพยากรณ์ทางการเงิน
  บทที่ 5 : การวางแผนและการควบคุมการเงิน
  บทที่ 6 : การบริหารเงินทุนหมุนเวียน
  บทที่ 7 : การบริหารทรัพย์สินหมุนเวียน
  บทที่8 : แหล่งและรูปแบบที่สำคัญของเงินทุนระยะสั้น
  บทที่ 9 : เทคนิคเกี่ยวกับงบจ่ายลงทุน
  บทที่ 10 : การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง
  บทที่ 10 : การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง(ต่อ)
  หนังสืออ้างอิง : Reference