รายวิชา EC342 หลักการภาษีอากร (Principles of Taxation)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก : Cover
  คำนำ : Intro
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
  บทที่ 2 : ระบบภาษี
  บทที่ 3 : ประเภทของภาษีอากร
  บทที่ 4 : หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีอากร
  บทที่ 5 : อัตราภาษีและความสามารถในการเสียภาษี
  บทที่ 6 : การผลักภาระภาษี
  บทที่ 7 : ผลของภาษีอากร
  บทที่ 8 : ภาษีเงินได้
  บทที่ 9 : ภาษีทรัพย์สิน
  บทที่ 10 : ภาษีมรดก
  บทที่ 11 : ภาษีการค้า
  บทที่ 12 : ภาษีสรรพสามิต
  บทที่ 13 : ภาษีศุลกากร
  บทที่ 14 : อากรแสตมป์
  บทที่ 15 : หลักเกณฑ์ของภาษีอากรบางประเภท
  บทที่ 16 : การตีราคาทรัพย์สินเพื่อเก็บภาษีอากร
  บทที่ 17 : การอุทธรณ์เกี่ยวกับภาษีอากร
  บทที่ 18 : ภาคผนวก
  หนังสือที่ใช้ประกอบการเรียน
  ปก : Cover
  บทที่ 7 : ผลของภาษีอากร
  บทที่ 9 : ภาษีทรัพย์สิน
  บทที่ 12 : ภาษีสรรพสามิต
  บทที่ 13 : ภาษีศุลกากร
  บทที่ 17 : การอุทธรณ์เกี่ยวกับภาษีอากร
  หนังสือที่ใช้ประกอบการเรียน
  คำนำ : Intro
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
  บทที่ 2 : ระบบภาษี
  บทที่ 3 : ประเภทของภาษีอากร
  บทที่ 4 : หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีอากร
  บทที่ 5 : อัตราภาษีและความสามารถในการเสียภาษี
  บทที่ 6 : การผลักภาระภาษี
  บทที่ 8 : ภาษีเงินได้
  บทที่ 10 : ภาษีมรดก
  บทที่ 11 : ภาษีการค้า
  บทที่ 14 : อากรแสตมป์
  บทที่ 15 : หลักเกณฑ์ของภาษีอากรบางประเภท
  บทที่ 16 : การตีราคาทรัพย์สินเพื่อเก็บภาษีอากร
  บทที่ 18 : ภาคผนวก