รายวิชา EC302 ค่าจ้างและทฤษฎีค่าจ้าง (Wage and Wage Theories)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 :ค่าจ้าง
  บทที่ 2 : วิวัฒนาการของทฤษฎีค่าจ้าง
  บทที่ 3 : การเสนอขายแรงงาน
  บทที่ 3 : การเสนอขายแรงงาน(ต่อ)
  บทที่ 4 :การเสนอซื้อแรงงาน
  บทที่ 5 : การกำหนอัตราค่าจ้างและระดับการจ้างงานในตลาดแรงงาน
  บทที่ 6 : ผลกระทบและบทบาทของการปลี่ยนแปลงในอัตราค่าจ้าง
  บทที่ 7 : ความแตกต่างในระดับอัตราค่าจ้าง
  บทที่ 8 : การกำหนดค่าจ้างในทางปฏิบัติ
  บทที่ 9 :นโยบายและการดำเนินการของฝ่ายนายจ้างเกี่ยวกับค่าจ้าง
  บทที่ 10:บทบาทและการดำเนินการของฝ่ายแรงงานในการกำหนดค่าจ้าง
  บทที่ 11:บทบาทของรัฐบาลเกี่ยวกับค่าจ้าง
  บทที่ 12: ค่าจ้างในประเทศไทย
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 :ค่าจ้าง
  บทที่ 2 : วิวัฒนาการของทฤษฎีค่าจ้าง
  บทที่ 3 : การเสนอขายแรงงาน
  บทที่ 3 : การเสนอขายแรงงาน(ต่อ)
  บทที่ 4 :การเสนอซื้อแรงงาน
  บทที่ 5 : การกำหนอัตราค่าจ้างและระดับการจ้างงานในตลาดแรงงาน
  บทที่ 6 : ผลกระทบและบทบาทของการปลี่ยนแปลงในอัตราค่าจ้าง
  บทที่ 7 : ความแตกต่างในระดับอัตราค่าจ้าง
  บทที่ 8 : การกำหนดค่าจ้างในทางปฏิบัติ
  บทที่ 9 :นโยบายและการดำเนินการของฝ่ายนายจ้างเกี่ยวกับค่าจ้าง
  บทที่ 10:บทบาทและการดำเนินการของฝ่ายแรงงานในการกำหนดค่าจ้าง
  บทที่ 11:บทบาทของรัฐบาลเกี่ยวกับค่าจ้าง
  บทที่ 12: ค่าจ้างในประเทศไทย
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference