รายวิชา EC385 การตลาดเกษตร (Agricultural Marketing)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บททั่วไป
  บทที่ 2 : หลักการตลาดสินค้าเกษตร
  บทที่3 : ความมีประสิทธิภาพของการตลาดการเกษตร
  บทที่ 4 : ความต้องการผลผลิตการเกษตร
  บทที่ 5 : การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาตลาดสินค้าเกษตร
  บทที่ 6: หน้าที่การตลาดที่สำคัญบางหน้าที่
  บทที่ 7 : ราคา อุปสงค์ อุปทาน ผลผลิตการเกษตร
  บทที่ 8 : การกำหนดราคา และความเคลื่อนไหวของ.....
  บทที่9 : กาศึกษาวิเคราะห์ เกี่ยวกับบุคคล และ.....
  บทที่9 : กาศึกษาวิเคราะห์ เกี่ยวกับบุคคล และ.....(ต่อ)
  บทที่10 : บทบาทในการตลาดสินค้าเกษตรของรัฐบาล
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บททั่วไป
  บทที่ 2 : หลักการตลาดสินค้าเกษตร
  บทที่3 : ความมีประสิทธิภาพของการตลาดการเกษตร
  บทที่ 4 : ความต้องการผลผลิตการเกษตร
  บทที่ 5 : การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาตลาดสินค้าเกษตร
  บทที่ 6: หน้าที่การตลาดที่สำคัญบางหน้าที่
  บทที่ 7 : ราคา อุปสงค์ อุปทาน ผลผลิตการเกษตร
  บทที่ 8 : การกำหนดราคา และความเคลื่อนไหวของ.....
  บทที่9 : กาศึกษาวิเคราะห์ เกี่ยวกับบุคคล และ.....
  บทที่9 : กาศึกษาวิเคราะห์ เกี่ยวกับบุคคล และ.....(ต่อ)
  บทที่10 : บทบาทในการตลาดสินค้าเกษตรของรัฐบาล
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference