รายวิชา EC366 เศรษฐศาสตร์การขนส่ง (Economics of Transportation)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก : Cover
  คำนำ : Intro
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทบาทและขอบเขตของเศรษฐศาสตร์
  บทที่ 1 :บทบาทและขอบเขตของเศรษฐศาสตร์(ต่อ)
  บทที่ 2 : ระบบการขนส่งของประเเทศไทย
  บทที่ 2 :ระบบการขนส่งของประเเทศไทย(ต่อ)
  บทที่ 2 : ระบบการขนส่งของประเเทศไทย(ต่อ)
  บทที่ 3 : อุปสงค์การขนส่ง(ต่อ)
  บทที่ 4 :การวิเคราะห์ด้านอุทานของการขนส่ง
  บทที่ 4 :การวิเคราะห์ด้านอุทานของการขนส่ง(ต่อ)
  บทที่ 5 : ทฤษฏีการกำหนดราคา
  บทที่ 5 :ทฤษฏีการกำหนดราคา(ต่อ)
  บทที่ 6 : ดุลยภาพเชิงพื้นที่
  บทที่ 6 : ดุลยภาพเชิงพื้นที่(ต่อ)
  บรณานุกรม: reference
  ปก : Cover
  คำนำ : Intro
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทบาทและขอบเขตของเศรษฐศาสตร์
  บทที่ 1 :บทบาทและขอบเขตของเศรษฐศาสตร์(ต่อ)
  บทที่ 2 : ระบบการขนส่งของประเเทศไทย
  บทที่ 2 :ระบบการขนส่งของประเเทศไทย(ต่อ)
  บทที่ 2 : ระบบการขนส่งของประเเทศไทย(ต่อ)
  บทที่ 3 : อุปสงค์การขนส่ง(ต่อ)
  บทที่ 4 :การวิเคราะห์ด้านอุทานของการขนส่ง
  บทที่ 4 :การวิเคราะห์ด้านอุทานของการขนส่ง(ต่อ)
  บทที่ 5 : ทฤษฏีการกำหนดราคา
  บทที่ 5 :ทฤษฏีการกำหนดราคา(ต่อ)
  บทที่ 6 : ดุลยภาพเชิงพื้นที่
  บทที่ 6 : ดุลยภาพเชิงพื้นที่(ต่อ)
  บรณานุกรม: reference