รายวิชา EC305(S) การวิเคราะห์ตลาดแรงงาน (Labor Market Analysis)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : วิวัฒนาการแรงงานในประเทศไทย
  บทที่ 3 :ระบบข้อมูลของตลาดแรงงาน
  บทที่ 4 :ระบบแนะนำแนวอาชีพ
  บทที่ 5 : การฝึกฝีมือและอาชีพนอกระบบโรงเรียน
  บทที่ 5 :การฝึกฝีมือและอาชีพนอกระบบโรงเรียน(ต่อ)
  บทที่ 6 :ภาวะการว่างงานในประเทศไทย
  บทที่ 7 : ตลาดแรงงานไทย
  บทที่ 8 :แรงงานไทยในต่างประเทศ
  บรรณานุกรม:Reference
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : วิวัฒนาการแรงงานในประเทศไทย
  บทที่ 3 :ระบบข้อมูลของตลาดแรงงาน
  บทที่ 4 :ระบบแนะนำแนวอาชีพ
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 5 : การฝึกฝีมือและอาชีพนอกระบบโรงเรียน
  บทที่ 5 :การฝึกฝีมือและอาชีพนอกระบบโรงเรียน(ต่อ)
  บทที่ 6 :ภาวะการว่างงานในประเทศไทย
  บทที่ 7 : ตลาดแรงงานไทย
  บทที่ 8 :แรงงานไทยในต่างประเทศ
  บรรณานุกรม:Reference