รายวิชา EC323 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยเทคโนโลยี (Economics of Technology)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก : Cover
  คำนำ : Intro
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : เทคโนโลยีกับโครงสร้างอุตสาหกรรมและการพัฒนา
  บทที่ 3 : การเลือกเทคโนโลยี
  บทที่ 4 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี
  บทที่ 5 : บรรษัทข้ามชาติ
  บทที่ 6 : บทบาทของรัฐบาลของประเทศกำลังพัฒนาต่อเทคโนโลยี
  บทที่ 7 : บทบาทของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับการส่งเสริม...
  บทที่ 7 : บทบาทของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับการส่งเสริม...(ต่อ)
  บทที่ 8 : เทคโนโลยีสารสนเทศ
  บทที่ 8 : เทคโนโลยีสารสนเทศ(ต่อ)
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก : Cover
  คำนำ : Intro
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : เทคโนโลยีกับโครงสร้างอุตสาหกรรมและการพัฒนา
  บทที่ 3 : การเลือกเทคโนโลยี
  บทที่ 4 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี
  บทที่ 5 : บรรษัทข้ามชาติ
  บทที่ 6 : บทบาทของรัฐบาลของประเทศกำลังพัฒนาต่อเทคโนโลยี
  บทที่ 7 : บทบาทของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับการส่งเสริม...
  บทที่ 7 : บทบาทของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับการส่งเสริม...(ต่อ)
  บทที่ 8 : เทคโนโลยีสารสนเทศ
  บทที่ 8 : เทคโนโลยีสารสนเทศ(ต่อ)
  บรรณานุกรม : Reference