รายวิชา EC446 เศรษฐศาสตร์การวางแผนของรัฐ (The Economics of Public Planning)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก : Cover
  คำนำ : Intro
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : วัตถุประสงค์ของการวางแผนของรัฐ
  บทที่ 2 : การวางแผนเกี่ยวกับการผลิตและการบริโภค
  บทที่ 3 : แบบจำลองของการผลิตในประเทศทุนนิยม
  บทที่ 4 : การวางแผนเเศรษฐกิจของอดีตสหภาพโซเวียต
  บทที่ 5 : การขยายคัวของภาครัฐบาล
  บทที่ 6 : แบบจำลองสำหรับวิเคราะห์เครื่องมือทางการคลัง
  บทที่ 7 : นโยบายการคลังกับการจ้างงานและระดับราคาสินค้า
  บทที่ 8 : การดำเนินนโยบายการคลังเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่รัฐได้วางแผนไว้
  บทที่ 9 : ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ประชาชาติ การลงทุน...
  บทที่ 10 : ผลกระทบความเสี่ยงที่มีต่อการใช้นโยบายการคลัง
  บรรณานุกรม : reference
  ปก : Cover
  คำนำ : Intro
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : วัตถุประสงค์ของการวางแผนของรัฐ
  บทที่ 2 : การวางแผนเกี่ยวกับการผลิตและการบริโภค
  บทที่ 3 : แบบจำลองของการผลิตในประเทศทุนนิยม
  บทที่ 4 : การวางแผนเเศรษฐกิจของอดีตสหภาพโซเวียต
  บทที่ 5 : การขยายคัวของภาครัฐบาล
  บทที่ 6 : แบบจำลองสำหรับวิเคราะห์เครื่องมือทางการคลัง
  บทที่ 7 : นโยบายการคลังกับการจ้างงานและระดับราคาสินค้า
  บทที่ 8 : การดำเนินนโยบายการคลังเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่รัฐได้วางแผนไว้
  บทที่ 9 : ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ประชาชาติ การลงทุน...
  บทที่ 10 : ผลกระทบความเสี่ยงที่มีต่อการใช้นโยบายการคลัง
  บรรณานุกรม : reference