รายวิชา EC213 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ (Economic History)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก : Cover
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : เศรษฐกิจในยุคโบราณ
  บทที่2 : สังคมภายใต้ระบบแมนเนอร์ในยุคกลาง
  บทที่3 : อุตสาหกรรมที่มีพื้นฐานจากงานช่างผีมือในยุคกลาง
  บทที่4 : การค้าและการขยายตัวของเมืองในยุคกลาง
  บทที่5 : จุดเริ่มต้นของระบบทุนนิยมในยุคกลาง
  บทที่6 : การขยายตัวทางเศรษฐกิจของยุโรปในยุคใหม่
  บทที่7 : ผลทางเศรษฐกิจของการขยายอาณาเขตของยุโรปสู่โพ้นทะเล
  บทที่8 : การวางรากฐานของระบบทุนนิยม
  บทที่9 : ลัทธิพานิชย์นิยม
  บทที่10 : การปฏิวัติอุตสาหกรรม
  บทที่11 : การปฏิวัติเกษตรกรรม
  บทที่12 : การพัฒนาด้านการค้าในศตวรรษที่ 19
  บทที่13 : การพัฒนาด้านการลงทุน การจัดองค์การธุรกิจและการเงินการคลัง
  บทที่14 : เศรษฐกิจสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1
  บทที่15 : ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่แห่งทศวรรษ 1930
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก : Cover
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : เศรษฐกิจในยุคโบราณ
  บทที่2 : สังคมภายใต้ระบบแมนเนอร์ในยุคกลาง
  บทที่3 : อุตสาหกรรมที่มีพื้นฐานจากงานช่างผีมือในยุคกลาง
  บทที่4 : การค้าและการขยายตัวของเมืองในยุคกลาง
  บทที่5 : จุดเริ่มต้นของระบบทุนนิยมในยุคกลาง
  บทที่6 : การขยายตัวทางเศรษฐกิจของยุโรปในยุคใหม่
  บทที่7 : ผลทางเศรษฐกิจของการขยายอาณาเขตของยุโรปสู่โพ้นทะเล
  บทที่8 : การวางรากฐานของระบบทุนนิยม
  บทที่9 : ลัทธิพานิชย์นิยม
  บทที่10 : การปฏิวัติอุตสาหกรรม
  บทที่11 : การปฏิวัติเกษตรกรรม
  บทที่12 : การพัฒนาด้านการค้าในศตวรรษที่ 19
  บทที่13 : การพัฒนาด้านการลงทุน การจัดองค์การธุรกิจและการเงินการคลัง
  บทที่14 : เศรษฐกิจสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1
  บทที่15 : ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่แห่งทศวรรษ 1930
  บรรณานุกรม : Reference