รายวิชา EC305(H) คู่มือการวิเคราะห์ตลาดแรงงาน (Labor Market Analysis)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : อุปทานของแรงงาน
  บทที่ 2 : อุปสงค์ของแรงงาน
  บทที่ 3 : คุณภาพของแรงงาน
  บทที่ 4 : การวิเคราะห์ตลาดแรงงาน
  บทที่ 5 : หน้าที่ของตลาดแรงงาน
  บทที่ 6 : สถาบันที่ทำหน้าที่เป้นคนกลางในตลาดแรงงาน
  บทที่ 7 : ปัญหาแรงงานในประเทศไทย
  บทที่ 8 :ตลาดแรงงานประเภทต่างๆ
  บรรณานุกรม :Reference
  บทที่ 5 : หน้าที่ของตลาดแรงงาน
  บทที่ 6 : สถาบันที่ทำหน้าที่เป้นคนกลางในตลาดแรงงาน
  บทที่ 7 : ปัญหาแรงงานในประเทศไทย
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : อุปทานของแรงงาน
  บทที่ 2 : อุปสงค์ของแรงงาน
  บทที่ 3 : คุณภาพของแรงงาน
  บทที่ 4 : การวิเคราะห์ตลาดแรงงาน
  บทที่ 8 :ตลาดแรงงานประเภทต่างๆ
  บรรณานุกรม :Reference