รายวิชา EC497 ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ (Comparative Economic System)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก : Cover
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ
  บทที่ 2 : รูปแบบระบบเศรษฐกิจ
  บทที่ 3 : การวางแผนส่วนกลาง(Central Planning)
  บทที่ 4 : สังคมนิยม
  บทที่ 5 : ระบบทุนนิยม
  บทที่ 6 : ยูโกสลาเวีย
  บทที่ 7 : ระบบสังคมประชาธิปไตยอังกฤษ
  บทที่ 8 : รูปแบบเศรษฐกิจฟาสซิส (Fascist Economy) : อิตาลี
  บทที่ 9 : ระบบเศรษฐกิจไทย
  บทที่ 10 : ระบบสังคมนิยมที่เกิดขึ้นในประเทศด้อยพัฒนา
  บทที่ 11 : การดำเนินรูปแบบเศรษฐกิจสังคมนิยมผสมผสาน...
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก : Cover
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ
  บทที่ 2 : รูปแบบระบบเศรษฐกิจ
  บทที่ 3 : การวางแผนส่วนกลาง(Central Planning)
  บทที่ 4 : สังคมนิยม
  บทที่ 5 : ระบบทุนนิยม
  บทที่ 6 : ยูโกสลาเวีย
  บทที่ 7 : ระบบสังคมประชาธิปไตยอังกฤษ
  บทที่ 8 : รูปแบบเศรษฐกิจฟาสซิส (Fascist Economy) : อิตาลี
  บทที่ 9 : ระบบเศรษฐกิจไทย
  บทที่ 10 : ระบบสังคมนิยมที่เกิดขึ้นในประเทศด้อยพัฒนา
  บทที่ 11 : การดำเนินรูปแบบเศรษฐกิจสังคมนิยมผสมผสาน...
  บรรณานุกรม : Reference