รายวิชา EC363(s) เศรษฐศาสตร์การเมือง (URBAN ECONOMICS)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 การเสนอแนะและพิจารณาทบทวน
  บทที่2 ดุลยภาพของครอบครัว
  บทที่3 ฟังก์ชั่นค่าเช่างทางการเกษตร
  บทที่4 เส้นราคาประมูลเพื่อการอาศัย
  บทที่5 ดุลยภาพการตลาด
  บทที่6 ประโยชน์บางประการของรูปแบบและเค้าโครงสำหรับการวิจัย
  ส่วนแนบA
  ส่วนแนบC(ต่อ)
  คำศัพท์ที่ใช้
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 การเสนอแนะและพิจารณาทบทวน
  บทที่2 ดุลยภาพของครอบครัว
  บทที่3 ฟังก์ชั่นค่าเช่างทางการเกษตร
  บทที่4 เส้นราคาประมูลเพื่อการอาศัย
  บทที่5 ดุลยภาพการตลาด
  บทที่6 ประโยชน์บางประการของรูปแบบและเค้าโครงสำหรับการวิจัย
  ส่วนแนบA
  ส่วนแนบC(ต่อ)
  คำศัพท์ที่ใช้
  บรรณานุกรม