รายวิชา EC482 เศรษฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการเกษตร (Economics of Technological Change in Agriculture)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก : Cover
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีกับการพัฒนาการเกษตร
  บทที่ 2 : กระบวนการยอมรับเทคโนโลยีการเกษตร
  บทที่ 3 : ผลของการเปลี่ยนแปลงเทคดนโลยีการเกษตร
  บทที่ 4 : เมล็ดพันธุ์พืชที่ให้ผลผลิตสูง
  บทที่ 5 : การใช้เครื่องจักรกลในการผลิตทางการเกษตร
  บทที่ 6 : การพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรอื่นๆ
  บทที่ 7: นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการเกษตร
  บทที่8 : การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรของประเทศต่างๆ
  บทที่ 8 : การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรของประเทศต่างๆ(ต่อ)
  บทที่8 : การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรของประเทศต่างๆ(ต่อ)
  บทที่ 8 : การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรของประเทศต่างๆ(ต่อ)
  บทที่ 8 : การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรของประเทศต่างๆ(ต่อ)
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก : Cover
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีกับการพัฒนาการเกษตร
  บทที่ 2 : กระบวนการยอมรับเทคโนโลยีการเกษตร
  บทที่ 3 : ผลของการเปลี่ยนแปลงเทคดนโลยีการเกษตร
  บทที่ 4 : เมล็ดพันธุ์พืชที่ให้ผลผลิตสูง
  บทที่ 5 : การใช้เครื่องจักรกลในการผลิตทางการเกษตร
  บทที่ 6 : การพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรอื่นๆ
  บทที่ 7: นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการเกษตร
  บทที่8 : การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรของประเทศต่างๆ
  บทที่ 8 : การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรของประเทศต่างๆ(ต่อ)
  บทที่8 : การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรของประเทศต่างๆ(ต่อ)
  บทที่ 8 : การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรของประเทศต่างๆ(ต่อ)
  บทที่ 8 : การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรของประเทศต่างๆ(ต่อ)
  บรรณานุกรม : Reference