รายวิชา EC323(48) เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยเทคโนโลยี (ECONOMICS OF TECHNOLOGY)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 บทนำ
  บทที่ 2 เทคโนโลยีกับโครงสร้างอุตสาหกรรมและการพัฒนา
  บทที่ 3 การเลือกเทคโนโลยี
  บทที่ 4 การถ่ายทอดเทคโนโลยี
  บทที่ 5 บรรษัทข้ามชาติ
  บทที่ 6 บทบาทของรัฐบาลของประเทศกำลังพัฒนาต่อเทคโนโลยี
  บทที่ 7 บทบาทของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี
  บทที่ 8 เทคโนโลยีสารสนเทศ
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 บทนำ
  บทที่ 2 เทคโนโลยีกับโครงสร้างอุตสาหกรรมและการพัฒนา
  บทที่ 3 การเลือกเทคโนโลยี
  บทที่ 4 การถ่ายทอดเทคโนโลยี
  บทที่ 5 บรรษัทข้ามชาติ
  บทที่ 6 บทบาทของรัฐบาลของประเทศกำลังพัฒนาต่อเทคโนโลยี
  บทที่ 7 บทบาทของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี
  บทที่ 8 เทคโนโลยีสารสนเทศ
  บรรณานุกรม