รายวิชา EC359 การค้าระหว่างประเทศของระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม (International Trade of Socialist Economy )
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ลักษณะทั่วไปของระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม
  บทที่ 1 : ลักษณะทั่วไปของระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม(ต่อ)
  บทที่ 2 : บทบาทของการค้าระหว่างประเทศ
  บทที่ 2 : บทบาทของการค้าระหว่างประเทศ(ต่อ)
  บทที่ 3 : ปัญหาของการวางแผนและการจัดองค์การในการค้า...
  บทที่ 3 : ปัญหาของการวางแผนและการจัดองค์การในการค้า...(ต่อ)
  บทที่ 4 : การปฏิรูประบบการค้าระหว่างประเทศ
  บทที่ 5 : หลักเกณฑ์ในการทำการตัดสินใจ
  บทที่ 6 : กระบวนการกำหนดราคาในการค้าระหว่างประเทศ
  บทที่ 7 : แบบแผนการค้าระหว่างประเทศ
  บทที่ 7 : แบบแผนการค้าระหว่างประเทศ(ต่อ)
  บทที่ 8 : กลไกของการค้าระหว่างประเทศภายในกลุ่ม
  บทที่ 9 : ปัญหาในอนาคตของการค้าระบบสังคมนิยม
  บทที่10 : นโยบายความช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนา
  บรรณานุกรม :Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ลักษณะทั่วไปของระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม
  บทที่ 1 : ลักษณะทั่วไปของระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม(ต่อ)
  บทที่ 2 : บทบาทของการค้าระหว่างประเทศ
  บทที่ 2 : บทบาทของการค้าระหว่างประเทศ(ต่อ)
  บทที่ 3 : ปัญหาของการวางแผนและการจัดองค์การในการค้า...
  บทที่ 3 : ปัญหาของการวางแผนและการจัดองค์การในการค้า...(ต่อ)
  บทที่ 4 : การปฏิรูประบบการค้าระหว่างประเทศ
  บทที่ 5 : หลักเกณฑ์ในการทำการตัดสินใจ
  บทที่ 6 : กระบวนการกำหนดราคาในการค้าระหว่างประเทศ
  บทที่ 7 : แบบแผนการค้าระหว่างประเทศ
  บทที่ 7 : แบบแผนการค้าระหว่างประเทศ(ต่อ)
  บทที่ 8 : กลไกของการค้าระหว่างประเทศภายในกลุ่ม
  บทที่ 9 : ปัญหาในอนาคตของการค้าระบบสังคมนิยม
  บทที่10 : นโยบายความช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนา
  บรรณานุกรม :Reference