รายวิชา EC396(47034) ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน (Economic History of the People's Republic Of China)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  บทที่1: สาธารณรัฐประชาชนจีน
  บทที่2 : พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ (การสถาปนาระบอบสาธารณรัฐประชาชนจีน)
  บทที่3 : การฟื้นฟูและบูรณะเศรษฐกิจของประเทศ(1949-1952)
  บทที่4 : การแปลงรูปเป็นสังคมนิยม :อุตสาหกรรมทางการค้า
  บทที่5 : การแปลงรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ: ภาคการเกษตร
  บทที่6 : การควบคุมการบริโภค
  บทที่7 : นโยบายและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจยุคประธานเหมา : ช่วงแผนพัฒนาห้าปีฉบับแรก
  บทที่8 : นโยบายและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจยุคประธานเหมา : ช่วงแผนพัฒนาฉบับ ที่ 2-4
  บทที่9 : การเกษตรและการอุตสาหกรรม
  บทที่10 : นโยบายและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจยุคหลังประธานเหมา
  บทที่11 : การคลังสาธารณะ
  บทที่12 : การเงินและการธนาคาร
  บทที่13 : การค้าภายในประเทศ
  บทที่14 : ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
  บทที่15 : สภาพการดำรงชีพและแรงงาน
  บทที่16 : ประชากรและการจ้างงาน
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บรรณานุกรม
  บทที่1: สาธารณรัฐประชาชนจีน
  บทที่2 : พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ (การสถาปนาระบอบสาธารณรัฐประชาชนจีน)
  บทที่3 : การฟื้นฟูและบูรณะเศรษฐกิจของประเทศ(1949-1952)
  บทที่4 : การแปลงรูปเป็นสังคมนิยม :อุตสาหกรรมทางการค้า
  บทที่5 : การแปลงรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ: ภาคการเกษตร
  บทที่6 : การควบคุมการบริโภค
  บทที่7 : นโยบายและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจยุคประธานเหมา : ช่วงแผนพัฒนาห้าปีฉบับแรก
  บทที่8 : นโยบายและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจยุคประธานเหมา : ช่วงแผนพัฒนาฉบับ ที่ 2-4
  บทที่9 : การเกษตรและการอุตสาหกรรม
  บทที่10 : นโยบายและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจยุคหลังประธานเหมา
  บทที่11 : การคลังสาธารณะ
  บทที่12 : การเงินและการธนาคาร
  บทที่13 : การค้าภายในประเทศ
  บทที่14 : ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
  บทที่15 : สภาพการดำรงชีพและแรงงาน
  บทที่16 : ประชากรและการจ้างงาน
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content