รายวิชา EC486 นโยบายการเกษตร (Agricultural Policies)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก : Cover
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : หลักในการกำหนดนโยบายการเกษตร
  บทที่ 3 : ภาวะเศรษฐกิจและสังคมการเกษตร
  บทที่ 4 : สภาพปัญหาของภาคการเกษตร
  บทที่ 5 : นโยบายการเกษตรตามแผนพัฒนาฯ
  บทที่ 5 : นโยบายการเกษตรตามแผนพัฒนาฯ(ต่อ)
  บทที่ 5: นโยบายการเกษตรตามแผนพัฒนาฯ(ต่อ)
  บทที่6 : นโยบายการเกษตรของไทย
  บทที่ 6 : นโยบายการเกษตรของไทย(ต่อ
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก : Cover
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : หลักในการกำหนดนโยบายการเกษตร
  บทที่ 3 : ภาวะเศรษฐกิจและสังคมการเกษตร
  บทที่ 4 : สภาพปัญหาของภาคการเกษตร
  บทที่ 5 : นโยบายการเกษตรตามแผนพัฒนาฯ
  บทที่ 5 : นโยบายการเกษตรตามแผนพัฒนาฯ(ต่อ)
  บทที่ 5: นโยบายการเกษตรตามแผนพัฒนาฯ(ต่อ)
  บทที่6 : นโยบายการเกษตรของไทย
  บทที่ 6 : นโยบายการเกษตรของไทย(ต่อ
  บรรณานุกรม : Reference