รายวิชา EC396 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน (Economic History of the People's Republic of Chaina)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก : Cover
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : สาธารณรัฐประชาชนจีน
  บทที่ 2 : พื้นฐานทางประวัติศาสตร์
  บทที่ 3 : การฟื้นฟูและบูรณะเศรษฐกิจของประเทศ (1949-1952)
  บทที่ 4 : การแปลงรูปสังคมนิยม :อุตสาหกรรมและการค้า
  บทที่ 5 : การเปลี่ยนแปลงรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาคการเกษตร
  บทที่ 5 : การเปลี่ยนแปลงรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาคการเกษตร(ต่อ)
  บทที่ 6 :การควบคุมการบริโภค
  บทที่ 5 : การเปลี่ยนแปลงรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาคการเกษตร(ต่อ)
  บทที่ 7 : นโยบายและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจยุคประธานเหมา:ฉบับแรก
  บทที่ 8 : นโยบายและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจยุคประธานเหมา:ฉบับที่2-4
  บทที่ 9: การเกษตรและอุตสาหกรรม
  บทที่ 9 : การเกษตรและอุตสาหกรรม(ต่อ)
  บทที่10 : นโยบายและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจยุคหลังประธานเหมา
  บทที่ 10 : นโยบายและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจยุคหลังประธานเหมา(ต่อ)
  บทที่ 11 : การคลังสาธารณะ
  บทที่ 12 : การเงินและการธนาคาร
  บทที่ 13 : การค้าภายในประเทศ
  ปก : Cover
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : สาธารณรัฐประชาชนจีน
  บทที่ 2 : พื้นฐานทางประวัติศาสตร์
  บทที่ 3 : การฟื้นฟูและบูรณะเศรษฐกิจของประเทศ (1949-1952)
  บทที่ 4 : การแปลงรูปสังคมนิยม :อุตสาหกรรมและการค้า
  บทที่ 5 : การเปลี่ยนแปลงรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาคการเกษตร
  บทที่ 5 : การเปลี่ยนแปลงรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาคการเกษตร(ต่อ)
  บทที่ 6 :การควบคุมการบริโภค
  บทที่ 5 : การเปลี่ยนแปลงรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาคการเกษตร(ต่อ)
  บทที่ 7 : นโยบายและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจยุคประธานเหมา:ฉบับแรก
  บทที่ 8 : นโยบายและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจยุคประธานเหมา:ฉบับที่2-4
  บทที่ 9: การเกษตรและอุตสาหกรรม
  บทที่ 9 : การเกษตรและอุตสาหกรรม(ต่อ)
  บทที่10 : นโยบายและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจยุคหลังประธานเหมา
  บทที่ 10 : นโยบายและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจยุคหลังประธานเหมา(ต่อ)
  บทที่ 11 : การคลังสาธารณะ
  บทที่ 12 : การเงินและการธนาคาร
  บทที่ 13 : การค้าภายในประเทศ