รายวิชา EC387 ธนกิจการเกษตร (Agricultural Finance)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ลักษณะและความสำคัญของธนกิจการเกษตร
  บทที่ 2 : หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการเงิน
  บทที่2 : หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการเงิน(ต่อ)
  บทที่ 3 : อิทธิพลของเวลาที่มีต่อทุนและรายได้
  บทที่ 4 : ทฤษฎีการจัดการการเงิน
  บทที่ 5 : การจัดการการเงินของฟาร์ม
  บทที่ 6 : เครื่องมือช่วยในการจัดการการเงิน
  บทที่ 6 : เครื่องมือช่วยในการจัดการการเงิน(ต่อ)
  บทที่7 : การควบคุมและการวิเคราะห์การเงิน
  บทที่8 : การวิเคราะห์ประมาณการเพื่อการลงทุน
  บทที่9 : การจัดการความไม่แน่นอนและการเสี่ยงภัย
  บทที่10 : ทุนของฟาร์มและสินเชื่อการเกษตร
  บทที่10 :ทุนของฟาร์มและสินเชื่อการเกษตร(ต่อ)
  บทที่11 : การคิดดอกเบี้ยและการชำระคืนเงินกู้
  บทที่12 : ตลาดเงินทุนทางการเกษตร
  บทที่13 : สถาบันสินเชื่อการเกษตรภายในประเทศ
  บทที่13 : สถาบันสินเชื่อการเกษตรภายในประเทศ(ต่อ)
  บทที่14 :สถาบันสินเชื่อการเกษตรในต่างประเทศ
  ภาคผนวก: Supplement
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ลักษณะและความสำคัญของธนกิจการเกษตร
  บทที่ 2 : หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการเงิน
  บทที่2 : หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการเงิน(ต่อ)
  บทที่ 3 : อิทธิพลของเวลาที่มีต่อทุนและรายได้
  บทที่ 4 : ทฤษฎีการจัดการการเงิน
  บทที่ 5 : การจัดการการเงินของฟาร์ม
  บทที่ 6 : เครื่องมือช่วยในการจัดการการเงิน
  บทที่ 6 : เครื่องมือช่วยในการจัดการการเงิน(ต่อ)
  บทที่7 : การควบคุมและการวิเคราะห์การเงิน
  บทที่8 : การวิเคราะห์ประมาณการเพื่อการลงทุน
  บทที่9 : การจัดการความไม่แน่นอนและการเสี่ยงภัย
  บทที่10 : ทุนของฟาร์มและสินเชื่อการเกษตร
  บทที่10 :ทุนของฟาร์มและสินเชื่อการเกษตร(ต่อ)
  บทที่11 : การคิดดอกเบี้ยและการชำระคืนเงินกู้
  บทที่12 : ตลาดเงินทุนทางการเกษตร
  บทที่13 : สถาบันสินเชื่อการเกษตรภายในประเทศ
  บทที่13 : สถาบันสินเชื่อการเกษตรภายในประเทศ(ต่อ)
  บทที่14 :สถาบันสินเชื่อการเกษตรในต่างประเทศ
  ภาคผนวก: Supplement
  บรรณานุกรม : Reference