รายวิชา EC403(H) สหภาพแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ (Labor Unions and Relations)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก : Cover
  คำนำ : Intro
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : คำถามคำตอบ วิวัฒนาการของแรงงานสัมพันธ์
  บทที่ 2 : คำถามคำตอบ การแรงงานสัมพันธ์ในประเทศต่างๆ
  บทที่3 : คำถามคำตอบ การเจรจาร่วมต่อรอง
  บทที่4 : คำถามคำตอบ การไกล่เกลี่ยและการระงับข้อพิพาทแรงงาน
  บทที่ 5 : คำถามคำตอบ ประวัติการก่อตั้งสหภาพแรงงาน
  บทที่ 6 : คำถามคำตอบ แรงงานไทยในอดีตและอนาคต
  บทที่ 7 : คำถามคำตอบ การคุ้มครองแรงงาน
  บทที่ 8 : คำถามคำตอบ มาตราการตรวจแรงงาน
  บทที่ 9 : คำถามคำตอบ การประกันสังคมและความมั่นคงทางสังคม
  บทที่ 10 : คำถามคำตอบ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
  สรุป : summarize
  ปก : Cover
  คำนำ : Intro
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : คำถามคำตอบ วิวัฒนาการของแรงงานสัมพันธ์
  บทที่ 2 : คำถามคำตอบ การแรงงานสัมพันธ์ในประเทศต่างๆ
  บทที่3 : คำถามคำตอบ การเจรจาร่วมต่อรอง
  บทที่4 : คำถามคำตอบ การไกล่เกลี่ยและการระงับข้อพิพาทแรงงาน
  บทที่ 5 : คำถามคำตอบ ประวัติการก่อตั้งสหภาพแรงงาน
  บทที่ 6 : คำถามคำตอบ แรงงานไทยในอดีตและอนาคต
  บทที่ 7 : คำถามคำตอบ การคุ้มครองแรงงาน
  บทที่ 8 : คำถามคำตอบ มาตราการตรวจแรงงาน
  บทที่ 9 : คำถามคำตอบ การประกันสังคมและความมั่นคงทางสังคม
  บทที่ 10 : คำถามคำตอบ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
  สรุป : summarize