รายวิชา EC396(S) ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน (Economic History of the People's Republic of China)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก : Cover
  คำนำ : Intro
  บทนำ : intro
  บทที่ 1 : เศรษฐกิจในยุคศักดินา...
  บทที่2 : เศรษฐกิจจีนในยุค สมัยอาณาจักรที่ 1
  บทที่3 : เศรษฐกิจจีนในยุค สมัยอาณาจักรที่ 2
  บทที่ 4 : เศรษฐกิจจีนในยุค สมัยอาณาจักรที่ 3
  บทที่ 4 : เศรษฐกิจจีนในยุคสมัยอาณาจักรที่ 3(ต่อ)
  บทที่ 5 : เศรษฐกิจจีนสมัยสาธารณรัฐจีน...
  ภาคผนวก : supplement
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก : Cover
  คำนำ : Intro
  บทนำ : intro
  บทที่ 1 : เศรษฐกิจในยุคศักดินา...
  บทที่2 : เศรษฐกิจจีนในยุค สมัยอาณาจักรที่ 1
  บทที่3 : เศรษฐกิจจีนในยุค สมัยอาณาจักรที่ 2
  บทที่ 4 : เศรษฐกิจจีนในยุค สมัยอาณาจักรที่ 3
  บทที่ 4 : เศรษฐกิจจีนในยุคสมัยอาณาจักรที่ 3(ต่อ)
  บทที่ 5 : เศรษฐกิจจีนสมัยสาธารณรัฐจีน...
  ภาคผนวก : supplement
  บรรณานุกรม : Reference