รายวิชา EC391(48) ประวัติศาสต์เศรษฐกิจไทย (thai economic history)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1บทนำ
  บทที่2สมัยสุโขทัย(พ.ศ.1800-1920)
  บทที่3สมัยอยุธยา(พ.ศ.1893-2310)
  บทที่4สมัยรัตนโกสินทร์(ก่อนพ.ศ.2398)
  บทที่5การเกษตรหลังจากพ.ศ.2398
  บทที่6อุตสาหรรมหลังจากพ.ศ.2398
  บทที่7การค้าหลังจากพ.ศ.2398
  บทที่8เงินตราและการแลกเปลี่ยนหลังจากพ.ศ.2398
  บทที่9การคลังรัฐบาลภายหลังพ.ศ.2398
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1บทนำ
  บทที่2สมัยสุโขทัย(พ.ศ.1800-1920)
  บทที่3สมัยอยุธยา(พ.ศ.1893-2310)
  บทที่4สมัยรัตนโกสินทร์(ก่อนพ.ศ.2398)
  บทที่5การเกษตรหลังจากพ.ศ.2398
  บทที่6อุตสาหรรมหลังจากพ.ศ.2398
  บทที่7การค้าหลังจากพ.ศ.2398
  บทที่8เงินตราและการแลกเปลี่ยนหลังจากพ.ศ.2398
  บทที่9การคลังรัฐบาลภายหลังพ.ศ.2398
  บรรณานุกรม