รายวิชา EC300(51) เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 1 (HUMAN RESOURCE ECONOMICS 1)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 แรงงาน กำลังแรงงานและเศรษศาสตร์แรงงาน
  บทที่2 อุปสงค์ของแรงงาน
  บทที่3 อุปทานของแรงงาน
  บทที่4 ตลาดแรงงาน
  บทที่5 ค่าจ้าง
  บทที่6 ค่าจ้างขั้นต่ำ
  บทที่7 ทฤษฎีค่าจ้าง
  บทที่8 สหภาพแรงงานและสมาคมนายจ้าง
  บทที่9 ทฤษฎีสหภาพแรงงาน
  บทที่10 การเจรจาร่วมต่อรอง
  บทที่11 การคุ้มครองแรงงาน
  บทที่12 การประกันสังคม
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 แรงงาน กำลังแรงงานและเศรษศาสตร์แรงงาน
  บทที่2 อุปสงค์ของแรงงาน
  บทที่3 อุปทานของแรงงาน
  บทที่4 ตลาดแรงงาน
  บทที่5 ค่าจ้าง
  บทที่6 ค่าจ้างขั้นต่ำ
  บทที่7 ทฤษฎีค่าจ้าง
  บทที่8 สหภาพแรงงานและสมาคมนายจ้าง
  บทที่9 ทฤษฎีสหภาพแรงงาน
  บทที่10 การเจรจาร่วมต่อรอง
  บทที่11 การคุ้มครองแรงงาน
  บทที่12 การประกันสังคม
  บรรณานุกรม