รายวิชา EC581 เศรษฐศาสตร์การประมง (Fisheries Economics)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 :บทนำ
  บทที่ 2 : ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์ที่นำมาประยุกต์ใช้ในการประมง
  บทที่ 3 : การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์การประมง
  บทที่ 4 : การวิเคราะห์ประมงอย่างละเอียด
  บทที่ 5 : บทบาทสถาบันเกษตรกรประมงในประเทศไทย...
  บทที่ 6 : การจัดการทรัพยากรประมง
  ภาคผนวก : supplement
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 :บทนำ
  บทที่ 2 : ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์ที่นำมาประยุกต์ใช้ในการประมง
  บทที่ 3 : การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์การประมง
  บทที่ 4 : การวิเคราะห์ประมงอย่างละเอียด
  บทที่ 5 : บทบาทสถาบันเกษตรกรประมงในประเทศไทย...
  บทที่ 6 : การจัดการทรัพยากรประมง
  ภาคผนวก : supplement
  บรรณานุกรม : Reference