รายวิชา EC473(H) คู่มือการสร้างแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Model Building)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : โครงสร้างของแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร
  บทที่ 2 : กรอบแนวคิด
  บทที่ 3 : ตัวแปร
  บทที่ 4 : ความสัมพันธ์ทางเศรษฐศาสตร์และฟังก์ชันทางพีชคณิต
  บทที่ 5 : วิธีการทางเศรษฐมิติและสมการถดถอยอย่างง่าย
  บทที่ 6 : การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ
  บทที่ 7 : การสร้างแบบจำลองเศรษฐมิติ
  บทที่ 8 : แบบจำลองสมการเกี่ยวเนื่อง
  บทที่ 9 : สมการลดรูป
  บทที่ 10 : แบบจำลองเศรษฐกิจ
  บทที่ 11 : แบบจำลองพลวัต
  เฉลยคำถามท้ายบทที่1
  เฉลยคำถามท้ายบทที่2
  เฉลยคำถามท้ายบทที่3
  เฉลยคำถามท้ายบทที่4
  เฉลยคำถามท้ายบทที่5
  เฉลยคำถามท้ายบทที่6
  เฉลยคำถามท้ายบทที่7
  เฉลยคำถามท้ายบทที่8
  เฉลยคำถามท้ายบทที่9
  เฉลยคำถามท้ายบทที่10
  เฉลยคำถามท้ายบทที่11
  บรรณานุกรม
  เฉลยคำถามท้ายบทที่7
  เฉลยคำถามท้ายบทที่8
  เฉลยคำถามท้ายบทที่9
  เฉลยคำถามท้ายบทที่10
  เฉลยคำถามท้ายบทที่11
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : โครงสร้างของแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร
  บทที่ 2 : กรอบแนวคิด
  บทที่ 3 : ตัวแปร
  บทที่ 4 : ความสัมพันธ์ทางเศรษฐศาสตร์และฟังก์ชันทางพีชคณิต
  บทที่ 5 : วิธีการทางเศรษฐมิติและสมการถดถอยอย่างง่าย
  บทที่ 6 : การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ
  บทที่ 7 : การสร้างแบบจำลองเศรษฐมิติ
  บทที่ 8 : แบบจำลองสมการเกี่ยวเนื่อง
  บทที่ 9 : สมการลดรูป
  บทที่ 10 : แบบจำลองเศรษฐกิจ
  บทที่ 11 : แบบจำลองพลวัต
  เฉลยคำถามท้ายบทที่1
  เฉลยคำถามท้ายบทที่2
  เฉลยคำถามท้ายบทที่3
  เฉลยคำถามท้ายบทที่4
  เฉลยคำถามท้ายบทที่5
  เฉลยคำถามท้ายบทที่6