รายวิชา EC344 ทฤษฎีการผลิตและการตั้งราคาสินค้าสาธารณะ (Pricing and Producing Theory of Public Goods)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก : Cover
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :
  บทที่1 : ทฤษฏีสินค้าสาธารณะ
  บทที่2 : การวิเคราะห์หาจุดดุลยภาพกรณีสินค้าเอกชน...
  บทที่3 : สินค้าสาธารณะและการแทรกแซงของรัฐบาล
  บทที่4 : สินค้าสาธารณะกับการกระจายรายได้
  บทที่5 : การลงคะแนนเสียงเพื่อผลิตสินค้าสาธารณะ
  บทที่6 : ทฤษฎีเกี่ยวกับการเลือกผู้แทนของสาธารณะชน...
  บทที่7 : การจัดเก็บภาษีเพื่อผลิตสินค้าสาธารณะ
  บทที่8 : ผลกระทบของสินค้าสาธารณะต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค
  บทที่9 : การตั้งราคาสินค้าสาธารณะ
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก : Cover
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :
  บทที่1 : ทฤษฏีสินค้าสาธารณะ
  บทที่2 : การวิเคราะห์หาจุดดุลยภาพกรณีสินค้าเอกชน...
  บทที่3 : สินค้าสาธารณะและการแทรกแซงของรัฐบาล
  บทที่4 : สินค้าสาธารณะกับการกระจายรายได้
  บทที่5 : การลงคะแนนเสียงเพื่อผลิตสินค้าสาธารณะ
  บทที่6 : ทฤษฎีเกี่ยวกับการเลือกผู้แทนของสาธารณะชน...
  บทที่7 : การจัดเก็บภาษีเพื่อผลิตสินค้าสาธารณะ
  บทที่8 : ผลกระทบของสินค้าสาธารณะต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค
  บทที่9 : การตั้งราคาสินค้าสาธารณะ
  บรรณานุกรม : Reference