รายวิชา EC343(H) เศรษฐศาสตร์ภาษีอากรไทย (The Economics of Thai Taxation)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก : Cover
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 :ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
  บทที่ 2 :ระบบภาษีอากร
  บทที่ 3 :โครงสร้างภาษีอากรไทย
  บทที่ 4 :ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  บทที่ 5 :ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  บทที่ 6 :ภาษีการขาย
  บทที่ 7 : ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  บทที่ 8 :ภาษีสรรพสามิต
  บทที่ 9 : ภาษีศุลกากร
  บทที่ 10 : ภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บ
  ปก : Cover
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 :ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
  บทที่ 2 :ระบบภาษีอากร
  บทที่ 3 :โครงสร้างภาษีอากรไทย
  บทที่ 4 :ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  บทที่ 5 :ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  บทที่ 6 :ภาษีการขาย
  บทที่ 7 : ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  บทที่ 8 :ภาษีสรรพสามิต
  บทที่ 9 : ภาษีศุลกากร
  บทที่ 10 : ภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บ