รายวิชา EC367(H) การวิเคราะห์โครงการพัฒนา (Development Project Analysis)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก : Cover
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
  การประเมินผลก่อนเรียน : pre-evalvation
  บทที่ 1 : โครงการและลักษณะของโครงการ
  บทที่ 2 : การวางแผนโครงการและวงจรโครงการ
  บทที่ 3 :การเลือกและเทคนิคการเลือก
  บทที่ 4 : การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ของโครงการ...
  บทที่ 5 :หลักในการแยกแยะรายการต้นทุน-ผลประโยชน์...
  บทที่ 6 : การคิดลด (Discounting)
  บทที่ 7 : ดัชนี(Index)ที่ใชัในการตัดสินใจ และเกณฑ์การตัดสินใจลงทุน
  บทที่ 8 : การวิเคราะห์โครงการแบบตันทุน-ประสิทธิผล
  บทที่ 9 : การวิเคราะห์โครงการเมื่อมีความไม่แน่นอน
  บทที่ 10 : การวิเคราะห์การเงินของโครงการ
  บทที่ 11 : กรณีตัวอย่าง (CaseStudy)
  การประเมินผลหลังเรียน : post-evalvation
  แนวตอบ : answer
  แนวตอบ : answer(ต่อ)
  ภาคผนวก : supplement
  แนวตอบ : answer(ต่อ)
  ปก : Cover
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
  การประเมินผลก่อนเรียน : pre-evalvation
  บทที่ 1 : โครงการและลักษณะของโครงการ
  บทที่ 2 : การวางแผนโครงการและวงจรโครงการ
  บทที่ 3 :การเลือกและเทคนิคการเลือก
  บทที่ 4 : การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ของโครงการ...
  บทที่ 5 :หลักในการแยกแยะรายการต้นทุน-ผลประโยชน์...
  บทที่ 6 : การคิดลด (Discounting)
  บทที่ 7 : ดัชนี(Index)ที่ใชัในการตัดสินใจ และเกณฑ์การตัดสินใจลงทุน
  บทที่ 8 : การวิเคราะห์โครงการแบบตันทุน-ประสิทธิผล
  บทที่ 9 : การวิเคราะห์โครงการเมื่อมีความไม่แน่นอน
  บทที่ 10 : การวิเคราะห์การเงินของโครงการ
  บทที่ 11 : กรณีตัวอย่าง (CaseStudy)
  การประเมินผลหลังเรียน : post-evalvation
  แนวตอบ : answer
  แนวตอบ : answer(ต่อ)
  ภาคผนวก : supplement
  แนวตอบ : answer(ต่อ)