รายวิชา EC358(48) เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยดุลการชำระเงิน (The Economics of Balance of Payments)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 ระบบการเงินระหว่างประเทศ
  บทที่ 2 ดุลการชำระเงิน
  บทที่ 3 ตลาดเงินตราต่างประเทศ
  บทที่ 4 การปรับดุลการชำระเงินทางด้านราคา
  บทที่ 5 การปรับดุลการชำระเงินทางด้านรายได้
  บทที่ 6 การปรับดุลการชำระเงินทางด้านราคาและรายได้พร้อมกัน
  บทที่ 7 ดุลภาพภายในและภายนอก
  บทที่ 8 นโยบานอื่น ๆ ที่มีผลต่อการชำระเงิน
  บทที่ 9 การเคลื่อนย้ายทุนระหว่างประเทศกับดุลการชำระเงิน
  บทที่ 10 ดุลการชำระเงิน ปริมาณเงิน และระดับราคาสินค้า
  บทที่ 11 ทุนสำรอง และสภาพคล่องระหว่างประเทศ
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 ระบบการเงินระหว่างประเทศ
  บทที่ 2 ดุลการชำระเงิน
  บทที่ 3 ตลาดเงินตราต่างประเทศ
  บทที่ 4 การปรับดุลการชำระเงินทางด้านราคา
  บทที่ 5 การปรับดุลการชำระเงินทางด้านรายได้
  บทที่ 6 การปรับดุลการชำระเงินทางด้านราคาและรายได้พร้อมกัน
  บทที่ 7 ดุลภาพภายในและภายนอก
  บทที่ 8 นโยบานอื่น ๆ ที่มีผลต่อการชำระเงิน
  บทที่ 9 การเคลื่อนย้ายทุนระหว่างประเทศกับดุลการชำระเงิน
  บทที่ 10 ดุลการชำระเงิน ปริมาณเงิน และระดับราคาสินค้า
  บทที่ 11 ทุนสำรอง และสภาพคล่องระหว่างประเทศ
  บรรณานุกรม