รายวิชา EC388 เศรษฐศาสตร์ที่ดิน (Land Economics)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก : Cover
  คำนำ : Intro
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : อุปทานและอุปสงค์ของที่ดินในทางเศรษฐกิจ
  บทที่ 2 : อุปทานและอุปสงค์ของที่ดินในทางเศรษฐกิจ(ต่อ)
  บทที่ 3 : ประชากรกับความต้องการที่ดิน
  บทที่ 4 : ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการผลิตกับผลผลิตที่มีต่อการใช้ที่ดิน
  บทที่ 5 : ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของทรัพยากรที่ดิน
  บทที่ 6 : การตัดสินใจในการพัฒนาทรัพยากรที่ดิน
  บทที่ 7 : การจำแนกและการใช้ทรัพยากรที่ดิน
  บทที่8: การอนุรักษ์ทรัพยากรที่ดิน
  บทที่9 : การปรับปรุงระบบการถือครองที่ดิน
  บทที่9 : การปรับปรุงระบบการถือครองที่ดิน(ต่อ)
  บทที่10 : ปัจจัยสถาบันที่มีผลกระทบต่อการใช้ที่ดิน
  บทที่10 : ปัจจัยสถาบันที่มีผลกระทบต่อการใช้ที่ดิน(ต่อ)
  บรรณานุกรม
  ปก : Cover
  คำนำ : Intro
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : อุปทานและอุปสงค์ของที่ดินในทางเศรษฐกิจ
  บทที่ 2 : อุปทานและอุปสงค์ของที่ดินในทางเศรษฐกิจ(ต่อ)
  บทที่ 3 : ประชากรกับความต้องการที่ดิน
  บทที่ 4 : ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการผลิตกับผลผลิตที่มีต่อการใช้ที่ดิน
  บทที่ 5 : ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของทรัพยากรที่ดิน
  บทที่ 6 : การตัดสินใจในการพัฒนาทรัพยากรที่ดิน
  บทที่ 7 : การจำแนกและการใช้ทรัพยากรที่ดิน
  บทที่8: การอนุรักษ์ทรัพยากรที่ดิน
  บทที่9 : การปรับปรุงระบบการถือครองที่ดิน
  บทที่9 : การปรับปรุงระบบการถือครองที่ดิน(ต่อ)
  บทที่10 : ปัจจัยสถาบันที่มีผลกระทบต่อการใช้ที่ดิน
  บทที่10 : ปัจจัยสถาบันที่มีผลกระทบต่อการใช้ที่ดิน(ต่อ)
  บรรณานุกรม