รายวิชา EC324 อุตสาหกรรมสัมพันธ์ (Industrial Relations)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  เลือกอ่านรายละเอียด...
  ปก : Cover
  คำนำ : Intro
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ความหมาย และขอบข่ายของอุตสาหกรรมสัมพันธ์
  บทที่ 2 : โครงสร้างของระบบอุตสาหกรรมสัมพันธ์
  บทที่ 3 : พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
  บทที่ 4 : ทฤษฏีองค์กร และอุตสาหกรรมสัมพันธ์
  บทที่ 5 : การพัฒนาของสังคมอุตสาหกรรม
  บทที่ 6 : องค์กรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมสัมพันธ์
  บทที่ 7 : ภาวะผู้นำ และขวัญกำลังใจในการทำงาน
  บทที่ 8 : บทบาทของสหภาพแรงงานและรัฐบาล
  บทที่ 9 : อุตสาหกรรมสัมพันธ์ในประเทศไทย
  ภาคผนวก : supplement
  บรรณานุกรม : reference
  เลือกอ่านรายละเอียด...
  ปก : Cover
  คำนำ : Intro
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ความหมาย และขอบข่ายของอุตสาหกรรมสัมพันธ์
  บทที่ 2 : โครงสร้างของระบบอุตสาหกรรมสัมพันธ์
  บทที่ 3 : พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
  บทที่ 4 : ทฤษฏีองค์กร และอุตสาหกรรมสัมพันธ์
  บทที่ 5 : การพัฒนาของสังคมอุตสาหกรรม
  บทที่ 6 : องค์กรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมสัมพันธ์
  บทที่ 7 : ภาวะผู้นำ และขวัญกำลังใจในการทำงาน
  บทที่ 8 : บทบาทของสหภาพแรงงานและรัฐบาล
  บทที่ 9 : อุตสาหกรรมสัมพันธ์ในประเทศไทย
  ภาคผนวก : supplement
  บรรณานุกรม : reference