รายวิชา EC442 การคลังว่าด้วยการกระจายความเป็นธรรม (Public Finance of Distribution)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Intro
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : การกระจายรายได้ความไม่เท่าเทียมกันและความยากจน
  บทที่ 2 : การกระจายรายได้ความไม่เท่าเทียมกันและความยากจน(ต่อ)
  บทที่3 : ทฤษฏีกระจายความเป็นธรรม
  บทที่ 3 : ทฤษฏีกระจายความเป็นธรรม(ต่อ)
  บทที่ 4 : หลักความเป็นธรรมของภาษีอากร
  บทที่ 4 : หลักความเป็นธรรมของภาษีอากร(ต่อ)
  บทที่ 5 : การวิเคราะห์ภาระภาษี
  บทที่ 6: การวิเคราะห์การกระจายผลประโยชน์การใช้จ่ายสาธารณะ
  บรรณานุกรม: reference
  ปก
  คำนำ : Intro
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : การกระจายรายได้ความไม่เท่าเทียมกันและความยากจน
  บทที่ 2 : การกระจายรายได้ความไม่เท่าเทียมกันและความยากจน(ต่อ)
  บทที่3 : ทฤษฏีกระจายความเป็นธรรม
  บทที่ 3 : ทฤษฏีกระจายความเป็นธรรม(ต่อ)
  บทที่ 4 : หลักความเป็นธรรมของภาษีอากร
  บทที่ 4 : หลักความเป็นธรรมของภาษีอากร(ต่อ)
  บทที่ 5 : การวิเคราะห์ภาระภาษี
  บทที่ 6: การวิเคราะห์การกระจายผลประโยชน์การใช้จ่ายสาธารณะ
  บรรณานุกรม: reference