รายวิชา EC394 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของสหภาพโซเวียต (Russian Economic History)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก : Cover
  คำนำ : Introduction
  บทนำ
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : สภาพภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์
  บทที่ 2 :เศรษฐกิจรัสเซียสมัยคิวานถึงกลางศตวรรษที่17
  บทที่ 3 : เศรษฐกิจรัสเซียสมัยกลางศตวรรษที่ 17-การเลิกทาสปี 1861
  บทที่ 3 : เศรษฐกิจรัสเซียสมัยกลางศตวรรษที่ 17-การเลิกทาสปี 1861(ต่อ)
  บทที่ 4 : เศรษฐกิจรัสเซียในช่วงปี 1861-1894
  บทที่ 5 : เศรษฐกิจสมัยพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2
  บทที่ 6 : อิทธิพลของแนวความคิดสังคมนิยมต่อการปฏิวัติปี 1917
  บทที่ 7 : ระบบเศรษฐกิจในช่วง 10 ปีแรกของสหภาพโซเวียต
  บทที่ 7 : ระบบเศรษฐกิจในช่วง 10 ปีแรกของสหภาพโซเวียต(ต่อ)
  บทที่ 8 : การก่อตั้งระบบเศรษฐกิจวางแผนส่วนกลางของสหภาพโซเวียต
  บทที่ 9 :ระบบเศรษฐกิจช่วงก้าวกระโดดไปข้างหน้า
  บทที่ 9 : ระบบเศรษฐกิจช่วงก้าวกระโดดไปข้างหน้า(ต่อ)
  บทที่ 10 : เศรษฐกิจของสหภาพโซเวียตก่อนและระว่างสงครามโลกครั้งที่ 2
  บทที่ 11 : เศรษฐกิจของสหภาพโซเวียตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
  บทที่ 11 :เศรษฐกิจของสหภาพโซเวียตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2(ต่อ)
  บทที่ 12 :เศรษฐกิจของสหภาพโซเวียตในสมัยครุสเซฟ1956-1964
  บทที่ 12 : เศรษฐกิจของสหภาพโซเวียตในสมัยครุสเซฟ1956-1964(ต่อ)
  บทที่ 13 : การปฏิรูปและการดำเนินการทางเศรษฐกิจสมัยเบรสเนและโคซีกิน
  บทที่ 13 : การปฏิรูปและการดำเนินการทางเศรษฐกิจสมัยเบรสเนและโคซีกิน(ต่อ)
  glossary
  เชิงอรรถ
  บรรณานุกรม : reference
  ปก : Cover
  คำนำ : Introduction
  บทนำ
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : สภาพภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์
  บทที่ 2 :เศรษฐกิจรัสเซียสมัยคิวานถึงกลางศตวรรษที่17
  บทที่ 3 : เศรษฐกิจรัสเซียสมัยกลางศตวรรษที่ 17-การเลิกทาสปี 1861
  บทที่ 3 : เศรษฐกิจรัสเซียสมัยกลางศตวรรษที่ 17-การเลิกทาสปี 1861(ต่อ)
  บทที่ 4 : เศรษฐกิจรัสเซียในช่วงปี 1861-1894
  บทที่ 5 : เศรษฐกิจสมัยพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2
  บทที่ 6 : อิทธิพลของแนวความคิดสังคมนิยมต่อการปฏิวัติปี 1917
  บทที่ 7 : ระบบเศรษฐกิจในช่วง 10 ปีแรกของสหภาพโซเวียต
  บทที่ 7 : ระบบเศรษฐกิจในช่วง 10 ปีแรกของสหภาพโซเวียต(ต่อ)
  บทที่ 8 : การก่อตั้งระบบเศรษฐกิจวางแผนส่วนกลางของสหภาพโซเวียต
  บทที่ 9 :ระบบเศรษฐกิจช่วงก้าวกระโดดไปข้างหน้า
  บทที่ 9 : ระบบเศรษฐกิจช่วงก้าวกระโดดไปข้างหน้า(ต่อ)
  บทที่ 10 : เศรษฐกิจของสหภาพโซเวียตก่อนและระว่างสงครามโลกครั้งที่ 2
  บทที่ 11 : เศรษฐกิจของสหภาพโซเวียตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
  บทที่ 11 :เศรษฐกิจของสหภาพโซเวียตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2(ต่อ)
  บทที่ 12 :เศรษฐกิจของสหภาพโซเวียตในสมัยครุสเซฟ1956-1964
  บทที่ 12 : เศรษฐกิจของสหภาพโซเวียตในสมัยครุสเซฟ1956-1964(ต่อ)
  บทที่ 13 : การปฏิรูปและการดำเนินการทางเศรษฐกิจสมัยเบรสเนและโคซีกิน
  บทที่ 13 : การปฏิรูปและการดำเนินการทางเศรษฐกิจสมัยเบรสเนและโคซีกิน(ต่อ)
  glossary
  เชิงอรรถ
  บรรณานุกรม : reference