รายวิชา EC454(S) การค้าต่างประเทศของประเทศไทย (Foreign Trade of Thailand)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก : Cover
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  สารบัญ 2: Content
  ตอนที่ 1
  อักษร A
  อักษร B
  อักษร C
  อักษร D
  อักษร E
  อักษร F
  อักษร G
  อักษร H
  อักษร I
  อักษร J
  อักษร K
  อักษร L
  อักษร M
  อักษร N
  อักษร O
  อักษร P
  อักษร Q
  อักษร S
  อักษร T
  อักษร U
  อักษร V
  อักษร W
  อักษร XYZ
  ตอนที่ 2
  ลัทธิกีดกันทางการค้า
  พัฒนาการส่งออกอย่างไรให้อยู่รอดในโลกของการกีดกันทางการค้า
  โควต้า :อาชกรตัวฉกาจของการค้าระหว่างประเทศ
  จำกัดการส่งออกโดยสมัครใจ: เครื่องมือกีดกันทางการค้า...
  สหรัฐกับการปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า
  นโยบายเกษตรใหม่สหรัฐและผลกระทบต่อการส่งออกของไทย
  การกำหนดโควต้านำเข้าของสหรัฐอเมริกา
  รัฐบัญญัติการเกษตรของสหรัฐฯปี พ.ศ.2528
  สาระสำคัญของรัฐบัญัญติว่าด้วยความมั่นคงด้สนอาหารปีพ.ศ 2528
  สาระสำคัญของJenkins Bill
  สหรัฐฯกับการค้าสินค้าเกษตรกรรม: ใครใหญ่ใครอยู่
  วิเคราะห์ผลกระทบ ฟาร์มบิลล์ต่อสินค้าเกษตรไทย
  การส่งเสริมการใช้สินค้าไทย:หนทางแก้ปัญหาการขาดดุลการค้า
  ปัญหาการส่งออกสินค้าของไทย
  การพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการค้ากับต่างประเทศ
  โครงสร้างเศรษฐกิจ:การเปลี่ยนแปลงสู่ระบบการผลิตเพื่อการส่งออก
  แนวทางการสนับสนุนการส่งออกในระยะการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ...
  นโยบายการพัฒนาเทคโนโลยี่ของประเทศไทย
  เทคโนโลยี่ในการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก
  ค่าของเทคโนโลยี่การส่งออก
  การส่งเสริมการส่งออก
  บทบาทของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวกับงานบริการและการพัฒนา...
  ข้อคิดเห็นเพื่อใช้เป็นรากฐานในการสัมมนากลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
  ปัญหาการส่งข้าวออกไปต่างประเทศ
  การแก้ปัญการส่งเสริมการเกษตรกับการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร
  การปฏิบัติงานทดสอบคุณภาพการส่งออกและผลไม้
  กลยุทธใหม่ในการส่งเสริมและขยายตลาดผลไม้ไทยในต่างประเทศ
  การใช้เทคโนโลยี่เพื่อผลิตสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
  ผักและผลไม้แปรรูป:อุตสาหกรรมการเกษตรที่เป็นความหวังใหม่ของการส่งออก
  การเร่งรัดการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม
  การแปรรูปสภาพวัตถุดิบ
  การพัฒนาผลิตภํณฑ์อาหารทะเลแปรรูปเพื่อการส่งออก: โอกาสทองยังเป็นของไทย
  ศูนย์การขนส่งสินค้าทางอากาศ
  นโยบายการส่งเสริมกรส่งออก: รัฐบาลใหม่จะเลือกแบบไหน
  การจัดอันดับผู้ส่งออก: หนทางลดขั้นตอนการส่งออก
  บริษัทการค้าระหว่างประเทศ
  บริษัทการค้าระหว่างประเทศ: ถึงเวลาแล้วต้องเปลี่ยนแปลง
  การลดขั้นตอนการส่งออก
  การเร่งรัดพัฒนาการส่งออกของไทย
  การพัฒนาการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทย
  รายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  การค้าต่างตอบแทนและประสบการณ์ของประเทศไทย
  การค้าแบบแลกเปลี่ยน
  การค้าต่างตอบแทน
  ความสัมพันธ์ทางด้านการเงินระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักร...
  มารู้จักระบบจี.เอส.พี กันเถอะ
  สรุปผลการประชุมระดับรัฐมนตรีของแกตต์
  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก : Cover
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  สารบัญ 2: Content
  ตอนที่ 1
  อักษร A
  อักษร B
  อักษร C
  อักษร D
  อักษร E
  อักษร F
  อักษร G
  อักษร H
  อักษร I
  อักษร J
  อักษร K
  อักษร L
  อักษร M
  อักษร N
  อักษร O
  อักษร P
  อักษร Q
  อักษร S
  อักษร T
  อักษร U
  อักษร V
  อักษร W
  อักษร XYZ
  ตอนที่ 2
  ลัทธิกีดกันทางการค้า
  พัฒนาการส่งออกอย่างไรให้อยู่รอดในโลกของการกีดกันทางการค้า
  โควต้า :อาชกรตัวฉกาจของการค้าระหว่างประเทศ
  จำกัดการส่งออกโดยสมัครใจ: เครื่องมือกีดกันทางการค้า...
  สหรัฐกับการปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า
  นโยบายเกษตรใหม่สหรัฐและผลกระทบต่อการส่งออกของไทย
  การกำหนดโควต้านำเข้าของสหรัฐอเมริกา
  รัฐบัญญัติการเกษตรของสหรัฐฯปี พ.ศ.2528
  สาระสำคัญของรัฐบัญัญติว่าด้วยความมั่นคงด้สนอาหารปีพ.ศ 2528
  สาระสำคัญของJenkins Bill
  สหรัฐฯกับการค้าสินค้าเกษตรกรรม: ใครใหญ่ใครอยู่
  วิเคราะห์ผลกระทบ ฟาร์มบิลล์ต่อสินค้าเกษตรไทย
  การส่งเสริมการใช้สินค้าไทย:หนทางแก้ปัญหาการขาดดุลการค้า
  ปัญหาการส่งออกสินค้าของไทย
  การพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการค้ากับต่างประเทศ
  โครงสร้างเศรษฐกิจ:การเปลี่ยนแปลงสู่ระบบการผลิตเพื่อการส่งออก
  แนวทางการสนับสนุนการส่งออกในระยะการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ...
  นโยบายการพัฒนาเทคโนโลยี่ของประเทศไทย
  เทคโนโลยี่ในการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก
  ค่าของเทคโนโลยี่การส่งออก
  การส่งเสริมการส่งออก
  บทบาทของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวกับงานบริการและการพัฒนา...
  ข้อคิดเห็นเพื่อใช้เป็นรากฐานในการสัมมนากลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
  ปัญหาการส่งข้าวออกไปต่างประเทศ
  การแก้ปัญการส่งเสริมการเกษตรกับการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร
  การปฏิบัติงานทดสอบคุณภาพการส่งออกและผลไม้
  กลยุทธใหม่ในการส่งเสริมและขยายตลาดผลไม้ไทยในต่างประเทศ
  การใช้เทคโนโลยี่เพื่อผลิตสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
  ผักและผลไม้แปรรูป:อุตสาหกรรมการเกษตรที่เป็นความหวังใหม่ของการส่งออก
  การเร่งรัดการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม
  การแปรรูปสภาพวัตถุดิบ
  การพัฒนาผลิตภํณฑ์อาหารทะเลแปรรูปเพื่อการส่งออก: โอกาสทองยังเป็นของไทย
  ศูนย์การขนส่งสินค้าทางอากาศ
  นโยบายการส่งเสริมกรส่งออก: รัฐบาลใหม่จะเลือกแบบไหน
  การจัดอันดับผู้ส่งออก: หนทางลดขั้นตอนการส่งออก
  บริษัทการค้าระหว่างประเทศ
  บริษัทการค้าระหว่างประเทศ: ถึงเวลาแล้วต้องเปลี่ยนแปลง
  การลดขั้นตอนการส่งออก
  การเร่งรัดพัฒนาการส่งออกของไทย
  การพัฒนาการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทย
  รายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  การค้าต่างตอบแทนและประสบการณ์ของประเทศไทย
  การค้าแบบแลกเปลี่ยน
  การค้าต่างตอบแทน
  ความสัมพันธ์ทางด้านการเงินระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักร...
  มารู้จักระบบจี.เอส.พี กันเถอะ
  สรุปผลการประชุมระดับรัฐมนตรีของแกตต์
  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน
  บรรณานุกรม : Reference