รายวิชา EC326(48) นโยบายอุตสาหกรรม (INDUSTRIAL POLTCY)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 ความหมาย และความสำคัญของนโยบายอุตสาหรรม
  บทที่ 2 วัตถุประสงค์ และแนวทางนโยบายอุตสาหรรม
  บทที่ 3 ปัจจัยต่อความสำเร็จในการเป็นประเทศอุตสาหกรมม
  บทที่ 4 กลยุทธในการกำหนดนโยบายอุตสาหกรรม
  บทที่ 5 นโยบายอุตสาหกรรม
  บทที่ 6 นโยบายเศรษฐกิจที่มีผลต่ออุตสาหกรรม
  บทที่ 7 นโยบายอุตสาหกรรมในประเทศไทย
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 ความหมาย และความสำคัญของนโยบายอุตสาหรรม
  บทที่ 2 วัตถุประสงค์ และแนวทางนโยบายอุตสาหรรม
  บทที่ 3 ปัจจัยต่อความสำเร็จในการเป็นประเทศอุตสาหกรมม
  บทที่ 4 กลยุทธในการกำหนดนโยบายอุตสาหกรรม
  บทที่ 5 นโยบายอุตสาหกรรม
  บทที่ 6 นโยบายเศรษฐกิจที่มีผลต่ออุตสาหกรรม
  บทที่ 7 นโยบายอุตสาหกรรมในประเทศไทย
  บรรณานุกรม