รายวิชา EC321 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ลักษณะและขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  บทที่2 : การบริหารผลกำไร
  บทที่2 : การบริหารผลกำไร(ต่อ)
  บทที่3 : การตัดสินใจกำหนดราคาและนโยบายราคาทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ
  บทที่3 : การตัดสินใจกำหนดราคาและนโยบายราคาทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ(ต่อ)
  บทที่4 : การวิเคราะห์อุปสงค์และการพยากรณ์การขาย
  บทที่4 : การวิเคราะห์อุปสงค์และการพยากรณ์การขาย(ต่อ)
  บทที่5 : งบประมาณการโฆษณา
  บทที่6 : การบริหารเงินทุน
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ลักษณะและขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  บทที่2 : การบริหารผลกำไร
  บทที่2 : การบริหารผลกำไร(ต่อ)
  บทที่3 : การตัดสินใจกำหนดราคาและนโยบายราคาทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ
  บทที่3 : การตัดสินใจกำหนดราคาและนโยบายราคาทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ(ต่อ)
  บทที่4 : การวิเคราะห์อุปสงค์และการพยากรณ์การขาย
  บทที่4 : การวิเคราะห์อุปสงค์และการพยากรณ์การขาย(ต่อ)
  บทที่5 : งบประมาณการโฆษณา
  บทที่6 : การบริหารเงินทุน
  บรรณานุกรม : Reference