รายวิชา EC365 รายได้ประชาชาติและบัญชีสังคม (National Income and Social Accounts)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ระบบบัญชีประชาชาติ
  บทที่ 2 : บัญชีประชาชาติ
  บทที่ 3 : การคำนวณรายได้ประชาชาติ
  บทที่ 3 : การคำนวณรายได้ประชาชาติ(ต่อ)
  บทที่ 4 : บัญชีเศรษฐกิจและเงินทุน
  บทที่ 4 : บัญชีเศรษฐกิจและเงินทุน(ต่อ)
  บทที่ 5 : บัญชีงบดุลแห่งชาติ
  บทที่ 6 : บัญชีดุลการชำระเงิน
  บทที่ 6 :บัญชีดุลการชำระเงิน(ต่อ)
  บทที่ 7 : ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต
  บทที่ 7 : ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต(ต่อ)
  บทที่ 8 : ประโยชน์จากระบบบัญชีประชาชาติ
  บทที่ 8 : ประโยชน์จากระบบบัญชีประชาชาติ(ต่อ)
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ระบบบัญชีประชาชาติ
  บทที่ 2 : บัญชีประชาชาติ
  บทที่ 3 : การคำนวณรายได้ประชาชาติ
  บทที่ 3 : การคำนวณรายได้ประชาชาติ(ต่อ)
  บทที่ 4 : บัญชีเศรษฐกิจและเงินทุน
  บทที่ 4 : บัญชีเศรษฐกิจและเงินทุน(ต่อ)
  บทที่ 5 : บัญชีงบดุลแห่งชาติ
  บทที่ 6 : บัญชีดุลการชำระเงิน
  บทที่ 6 :บัญชีดุลการชำระเงิน(ต่อ)
  บทที่ 7 : ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต
  บทที่ 7 : ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต(ต่อ)
  บทที่ 8 : ประโยชน์จากระบบบัญชีประชาชาติ
  บทที่ 8 : ประโยชน์จากระบบบัญชีประชาชาติ(ต่อ)
  บรรณานุกรม : Reference