รายวิชา EC303(51) เศรษฐศาสตร์การคุ้มครองแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ (economics of labor protection and labor relations)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 วิวัฒนาการของระบบแรงงานสัมพันธ์
  บทที่2 หลักพื้นฐานแรงงานสัมพันธ์เชิงกฏหมายและการคุ้มครองแรงงาน
  บทที่3 กรณีศึกษาการละเมิดสิทธิแรงงานด้านการต่อรอง
  บทที่4 การเจจาต่อรอง
  บทที่5 ศาลแรงงาน
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 วิวัฒนาการของระบบแรงงานสัมพันธ์
  บทที่2 หลักพื้นฐานแรงงานสัมพันธ์เชิงกฏหมายและการคุ้มครองแรงงาน
  บทที่3 กรณีศึกษาการละเมิดสิทธิแรงงานด้านการต่อรอง
  บทที่4 การเจจาต่อรอง
  บทที่5 ศาลแรงงาน
  บรรณานุกรม