รายวิชา EC384 ราคาผลิตผลเกษตรและรายได้ (Agricultural Price and Income)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 :ข้อความทั่วไป
  บทที่ 2 : ทฤษฎีที่ใช้ในราคาผลิตผลเกษตร
  บทที่2 :ทฤษฎีที่ใช้ในราคาผลิตผลเกษตร(ต่อ)
  บทที่ 3 : การเปลี่ยนแปลงของการผลิตผลเกษตร
  บทที่ 4 : ภาวะผลผลิตเกษตรของไทย
  บทที่ 4 : ภาวะผลผลิตเกษตรของไทย(ต่อ)
  บทที่ 5 : การวิเคราะห์ราคาผลิตผลเกษตร
  บทที่ 6 : ราคาผลิตผลเกษตรและปัญหา
  บทที่6 :ราคาผลิตผลเกษตรและปัญหา(ต่อ)
  บทที่7 : รายได้จากภาคการเกษตร
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 :ข้อความทั่วไป
  บทที่ 2 : ทฤษฎีที่ใช้ในราคาผลิตผลเกษตร
  บทที่2 :ทฤษฎีที่ใช้ในราคาผลิตผลเกษตร(ต่อ)
  บทที่ 3 : การเปลี่ยนแปลงของการผลิตผลเกษตร
  บทที่ 4 : ภาวะผลผลิตเกษตรของไทย
  บทที่ 4 : ภาวะผลผลิตเกษตรของไทย(ต่อ)
  บทที่ 5 : การวิเคราะห์ราคาผลิตผลเกษตร
  บทที่ 6 : ราคาผลิตผลเกษตรและปัญหา
  บทที่6 :ราคาผลิตผลเกษตรและปัญหา(ต่อ)
  บทที่7 : รายได้จากภาคการเกษตร