รายวิชา EC303 เศรษฐศาสตร์การคุ้มครองแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ (Economics of Labor Protectionand Labor Relations)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : แนวคิดเกี่ยวกับการแรงงานสัมพันธ์
  บทที่ 2 :การเจรจาร่วมต่อรอง
  บทที่ 3 : การเจรจาต่อรองร่วมในประเทศไทย
  บทที่ 4 :การคุ้มครองแรงงาน
  บทที่ 5 :การคุ้มครองแรงงานหญิงและเด็ก
  บทที่ 5 : การคุ้มครองแรงงานหญิงและเด็ก(ต่อ)
  บทที่ 6 : วิเคราะห์กฎหมายแรงงานในเชิงเศรษฐศาสตร์
  บทที่ 6 : วิเคราะห์กฎหมายแรงงานในเชิงเศรษฐศาสตร์(ต่อ)
  บรรณานุกรม :Reference
  บทที่ 6 : วิเคราะห์กฎหมายแรงงานในเชิงเศรษฐศาสตร์
  ปก
  คำนำ : Introduction
  คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : แนวคิดเกี่ยวกับการแรงงานสัมพันธ์
  บทที่ 2 :การเจรจาร่วมต่อรอง
  บทที่ 3 : การเจรจาต่อรองร่วมในประเทศไทย
  บทที่ 4 :การคุ้มครองแรงงาน
  บทที่ 5 :การคุ้มครองแรงงานหญิงและเด็ก
  บทที่ 5 : การคุ้มครองแรงงานหญิงและเด็ก(ต่อ)
  บทที่ 6 : วิเคราะห์กฎหมายแรงงานในเชิงเศรษฐศาสตร์(ต่อ)
  บรรณานุกรม :Reference