รายวิชา EC405 ทฤษฎีการเจรจาร่วมต่ออรอง (Theory of Collective Bargaining)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก : Cover
  คำนำ : Intro
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : กระบวนการเจรจาต่อรองร่วม
  บทที่3 : เนื้อหาและขอบเขตของการเจรจาต่อรองร่วม
  บทที่4 : การกำหนดอัตราค่าจ้าง กรณีอุปสงค์ต่อแรงงานคงที่
  บทที่ 5 : การกำหนดอัตราค่าจ้าง กรณีอุปสงค์ต่อแรงงานเปลี่ยนแปลง
  บทที่ 6 : ผลทางเศรษฐกิจของการเจรจาต่อรองร่วม
  บทที่ 7 : รัฐบาลกับการเจรจาต่อรองร่วม
  บทที่ 8 : กระบวนการเจรจาต่อรองร่วมในประเทศไทย
  บทที่ 9 : รัฐบาลกับการเจรจาต่อรองร่วมในประเทศไทย
  บรรณานุกรม : reference
  ภาคผนวก : supplement
  ปก : Cover
  คำนำ : Intro
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : กระบวนการเจรจาต่อรองร่วม
  บทที่3 : เนื้อหาและขอบเขตของการเจรจาต่อรองร่วม
  บทที่4 : การกำหนดอัตราค่าจ้าง กรณีอุปสงค์ต่อแรงงานคงที่
  บทที่ 5 : การกำหนดอัตราค่าจ้าง กรณีอุปสงค์ต่อแรงงานเปลี่ยนแปลง
  บทที่ 6 : ผลทางเศรษฐกิจของการเจรจาต่อรองร่วม
  บทที่ 7 : รัฐบาลกับการเจรจาต่อรองร่วม
  บทที่ 8 : กระบวนการเจรจาต่อรองร่วมในประเทศไทย
  บทที่ 9 : รัฐบาลกับการเจรจาต่อรองร่วมในประเทศไทย
  บรรณานุกรม : reference
  ภาคผนวก : supplement